Wielu przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych skorzystaniem z formuły PPP obawia się o brak zainteresowania projektem wśród potencjalnych inwestorów. Jak ocenić lub zwiększyć atrakcyjność projektu dla przedsiębiorców? Jak zapewnić sobie współpracę w wiarygodnym partnerem? Odpowiedzią są odpowiednie działania na przygotowawczym etapie przedsięwzięcia.

Partnerstwo publiczno-prywatne to z reguły współpraca nieco bardziej skomplikowana niż tradycyjne zamówienie publiczne udzielane w trybie przetargu. Przygotowanie projektu partnerskiego wymaga więc odpowiednich przygotowań. Zasadnicza ich część to ustalenie odpowiedniej koncepcji projektu i jej promocja.

Pokazać się inwestorom

Przygotowując projekt PPP nie wolno zapominać, że celem końcowym jest nawiązanie efektywnej współpracy z prywatnym inwestorem. By kooperacja taka faktycznie była udana, konieczne jest zagwarantowanie przedsiębiorcom możliwości wpływu na kształt projektu już na etapie tworzenia jego wstępnych założeń. Tymczasem kwestia ta jest niestety często bagatelizowana przez sektor publiczny, co może mieć przykre konsekwencje. Przyjęcie określonych założeń bez choćby minimalnej ich weryfikacji może skutkować zupełnym brakiem zainteresowania wśród inwestorów – mówi radca prawny Damian Michalak, członek zarządu Polskiej Izby Partnerów Prywatnych.

Odpowiednie przygotowanie inwestycji przynieść może wyłącznie korzyści z których najważniejszymi są większa wiarygodność podmiotu publicznego jako rzetelnego partnera i większe szanse na pozyskanie do realizacji przedsięwzięcia podmiotu dysponującego odpowiednim know-how i doświadczeniem.

Po co promować projekt PPP?

Metod dotarcia z projektem PPP do inwestorów jest wiele. Rekomendowanym minimum może być np. zorganizowanie forum inwestorskiego, informacje w prasie branżowej i mediach elektronicznych, patronaty instytucji odpowiedzialnych za rozwój PPP. Standardem w większych instytucjach staje się ponadto tworzenie stron internetowych poświęconych ofercie inwestycyjnej danej jednostki. Polecanym działaniem jest także dedykowanie konkretnej komórki w danym urzędzie celom związanym z obsługą inwestorów i jej aktywna działalność.

Po co to wszystko? Z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy z nich to ustalenie kształtu projektu, który nie dość, że będzie wykonalny prawno-organizacyjnie, to spotka się z zainteresowaniem rynku. Dlatego ważne jest nie tylko informowanie przez podmiot publiczny o planowanej inwestycji, ale otwartość na dialog z przedsiębiorcami – zaznacza przedstawiciel Izby. Doradzając uczestnikom rynku PPP na początku przedsięwzięcia zawsze warto poznać wstępną wizję projektu. To czasami poznanie odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, które pozwalają doprecyzować poczynione na wstępie założenia, by następnie poddać je weryfikacji potencjalnych partnerów prywatnych. W swojej bazie staramy się gromadzić jak najwięcej pomysłów inwestycyjnych z sektora publicznego, by przedsiębiorcy mogli nie tylko pozyskać informacje o planowanych przedsięwzięciach, ale także móc je odpowiednio zaopiniować i przekazać pomysłodawcy – mówi Damian Michalak.

Informacja zwrotna ze strony rynku bywa dla podmiotu publicznego bezcenna, gdyż pozwala stworzyć projekt rzetelnie i atrakcyjnie dla rynku eliminując ryzyko fiaska całego postepowania o wybór partnera prywatnego – dodaje przedstawiciel Polskiej Izby Partnerów Prywatnych.

Druga zaleta konsultacji rynkowych projektu PPP przed rozpoczęciem procedury selekcyjnej to oczywiście promocja przedsięwzięcia. Warto podejmować takie działania. Otwarcie na partnerów, spójna wizja rozwoju, profesjonalizm i rzetelne przygotowanie z pewnością zachęcają potencjalnych inwestorów do nawiązania współpracy z podmiotem publicznym. Przedsiębiorcy czują wtedy, że ktoś porozumiewa się „ich językiem”, a to już pierwszy ważny krok do udanej kooperacji – zaznacza Damian Michalak z PIPP.

Wiarygodność partnerów

Przedstawiciele sektora publicznego zainteresowani inwestycjami w PPP wykazują pewne obawy przed nawiązaniem współpracy z inwestorem nierzetelnym lub niewiarygodnym. Wart w tym kontekście pamiętać, że partnerstwo publiczno-prywatne to specyficzny rodzaj zamówienia publicznego. Zarówno prawo zamówień publicznych, jak i ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi zawiera mechanizmy umożliwiające weryfikację szeroko rozumianego profesjonalizmu partnerów oraz ich zdolności do realizacji umowy. Dotyczy to zarówno wiedzy, doświadczenia inwestorów, ich potencjału ekonomiczno-finansowego czy kadrowo-technicznego.

Precyzując minimalne wymogi udziału w postępowaniu warto być uważnym i stawiać poprzeczkę wysoko. PPP to często wieloletni kontrakt, dlatego pozyskanie rzetelnego partnera jest tu kluczową sprawą. Nie wolno przy tym zapominać, że partnerstwo obejmuje z reguły zarówno budowę, jak i późniejsza eksploatację pewnej infrastruktury. Ważne, aby związać się z podmiotem, który nie tylko potrafi budować, ale także zarządzać obiektem – mówi r.pr. Damian Michalak.

Zbliżająca się wielkimi krokami nowelizacja prawa zamówień publicznych da zamawiającym jeszcze szersze możliwości w stosowaniu przesłanek wykluczenia określonych podmiotów z postępowania. Dotyczyć to będzie m.in. kwestii rzetelności w wykonywaniu podobnych inwestycji w przeszłości. Warto korzystać z tych mechanizmów. Projekt nowelizacji Pzp jest obecnie na etapie legislacyjnym, po pracach w Podkomisji Gospodarki. Prace zapewne wkrótce zostaną ukończone, gdyż termin na wprowadzenie wspomnianych zmian minął 18 kwietnia 2016 r. i podyktowany jest wymogami dyrektyw UE w omawianym zakresie.