Gdzie podczas segregowania odpadów powinnam wrzucać resztki mięsne i kości? Problem wziął się stąd, że straż miejska zagroziła mi mandatem z tego powodu, że wyrzucałam je błąkającym się psom. Nie dokładałam ich do śmieci zmieszanych, bo te w moim miasteczku odbierane są co dwa tygodnie. Uważam, że zwłaszcza teraz, kiedy jest tak ciepło, przetrzymywanie przez taki czas odpadów mięsnych jest wręcz niebezpieczne. Znalazłam informację, by do kontenerów nie wrzucać ich, ale już nie ma nic o tym, co z nimi zrobić – skarży się pani Emilia i prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób powinna rozwiązać ten problem.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi tylko tyle, że samorząd musi zorganizować odbiór śmieci z terenów zamieszkanych. Sprawy te na swoim terenie regulują rady gmin, uchwalając regulamin gospodarowania odpadami. Dopasowują system do potrzeb mieszkańców. Mają prawo wybierania i łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci, biorą pod uwagę gęstość zaludnienia na danym obszarze oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także to, czy śmieci wytwarzane są nieregularnie albo sezonowo.
Główna zasada jednak wszędzie jest taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy więc: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane. W niektórych gminach tworzywa sztuczne, metal, papier, a czasem również szkło, zbierane są jako jedna frakcja, nazywana odpadami surowcowymi lub suchymi. Wtedy do segregacji wystarczą dwa pojemniki. Większość gmin stosuje podział najprostszy: na odpady surowcowe (inaczej „suche”) oraz odpady mokre (wszystkie pozostałe śmieci) lub bardziej rozbudowany, dzieląc je na: papier, tworzywa sztuczne i metale, opakowania szklane oraz odpady zmieszane.
Do pojemnika na odpady zmieszane (inaczej mokre) należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale bez niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.; elektrośmieci oraz odpadów gabarytowych.
Natomiast do pojemnika na odpady „zielone” – roślinne (jeśli taki jest wyodrębniony) powinny trafiać gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszoną trawę, trociny i korę drzew, owoce, warzywa itp. Ale nie wolno wrzucać tam kości, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Każdy właściciel nieruchomości musi pilnować segregacji oddawanych odpadów zgodnie z przyjętym regulaminem gminnym, jeśli takiego wyboru dokonał. Zawartość pojemników jest kontrolowana przez firmę odbierającą śmieci. Jeśli – pomimo takiej deklaracji – nie będą segregowane, firma ta ma obowiązek powiadomić gminę o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako odpady zmieszane. Wtedy gmina wyda decyzję administracyjną o podwyższeniu opłaty do stawki dotyczącej odpadów zmieszanych.
WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
W uchwale rady gminy wydawanej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności ustalona powinna być częstotliwość odbierania odpadów od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Dopuszczalne jest zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów. Uzależniona jest ona zwłaszcza od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów. Od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów (stanowiących odpady komunalne) nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość ta może być rzadsza. Projekt tej uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Jeżeli częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych stwarza mieszkańcom problemy, należy zwrócić się do urzędu gminy, który powinien przeprowadzić analizę pod kątem faktycznych ich potrzeb oraz ewentualnie zmodyfikować zapisy uchwały, jak również przekazać taką informację do powiatowego inspektora sanitarnego.
Jednocześnie należy wskazać, że każda gmina samodzielnie decyduje o kształcie systemu zbierania i odbierania odpadów komunalnych na swoim terenie. Odpadów mięsnych i kości zwierząt nie należy wrzucać jednak do odpadów ulegających biodegradacji. Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, co nie jest zbierane w pozostałych pojemnikach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Tak więc odpady mięsne i kości zwierząt należy wrzucać do odpadów zmieszanych.
Podstawa prawna
Art. 2, 5–6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).