Ograniczenie zakresu zwolnień z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, którymi są objęte instytuty badawcze, czy możliwość nałożenia przez gminy obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej – to część zmian przepisów zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie instytuty badawcze są zwolnione podmiotowo z tych podatków (w przypadku podatku od nieruchomości z wyjątkiem tych zajętych na działalność gospodarczą). Teraz Ministerstwo Finansów chce, aby zwolnione były wyłącznie nieruchomości, na których jest prowadzona podstawowa działalność takich jednostek.

„Niektóre instytuty badawcze przekazują użytki rolne w posiadanie innym podmiotom wykorzystującym je do prowadzenia komercyjnej działalności rolniczej. Konstrukcja zwolnień umożliwia ich stosowanie do nieruchomości niewykorzystywanych na działalność podstawową instytutów badawczych” – argumentuje resort. Samorządowcy uważają, że to nie rozwiąże problemu.

– Takie stwierdzenie jest niezbyt dokładne i niczego nie załatwi. My wnosiliśmy, żeby ten absurd (zwolnienie – red.) zlikwidować. Znajdą formułę, żeby nadal nie płacić. Polak potrafi – komentuje Leszek Świętalski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP.

Rząd chce również uszczelnić system pobierania opłaty uzdrowiskowej uiszczanej przez kuracjuszy i turystów w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska. Dziś, w przeciwieństwie do opłaty miejscowej, rada gminy nie może zobowiązać hoteli czy sanatoriów do prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do jej uiszczania.

„Zmiana ta umożliwi kontrolę nad rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów. Inkasent odpowiada bowiem wyłącznie za podatek pobrany a niewpłacony. Proponowana regulacja ma charakter fakultatywny − o jej zastosowaniu będzie decydować rada gminy” – wskazuje ministerstwo. ©℗