W tym roku warto powalczyć o status urzędnika mianowanego w służbie cywilnej z uwagi na wyższy limit, a także wyższy dodatek służby cywilnej.

I. Podstawowe informacje

Do 31 maja 2024 r. niemal wszyscy pracownicy służby cywilnej z odpowiednim stażem, a jest ich około 113 tys., mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego. Po spełnieniu określonych wymagań i zachowanie terminu oraz bardzo dobrze zdanym egzaminie mogą liczyć na akt mianowania. Wspomniane postępowanie prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Państwowej, która w trakcie egzaminu składającego się z odrębnych części, sprawdza wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań służby cywilnej.

II. Kto może zostać urzędnikiem mianowanym w postępowaniu kwalifikacyjnym?

Warto podkreślić, że pracownik samorządowy, czy też urzędów państwowych takich, jak osoba zatrudniona w kancelarii Sejmu, Senatu, czy Prezydenta nie ma możliwości ubiegać się o bycie urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Dlatego trzeba więc pracować w administracji rządowej np. w urzędzie wojewódzkim, skarbowym, czy też ministerstwie i być pracownikiem służby cywilnej. Kolejnym warunkiem jest posiadanie co najmniej trzy lata pracy w takich instytucjach. Oczywiście można wcześniej przystąpić do egzaminu. Minimalne doświadczenie wynosi wtedy dwa lata. W tym przypadku wymagana jest dodatkowo zgoda dyrektora generalnego. Na niektórych stanowiskach pracownicy korpusu mogą mieć tylko średnie wykształcenia. Z kolei do ubiegania się o mianowanie wymagane jest wykształcenie magisterskie lub posiadanie równorzędnego tytułu zawodowego. Do takiego postępowanie nie można przystąpić jeśli kandydat nie zna co najmniej jednego języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński. Nie wystarczy jednak zadeklarować znajomość jednego z ww. języka. Trzeba wykazać się dokumentami, które to potwierdzają. Wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 141ze zm.). Kandydat musi się też określić, czy jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny. Dyrektor generalny urzędu na podstawie posiadanych dokumentów w aktach personalnych potwierdza spełnienia ww. warunków.

III. I co dalej?

Jeśli już uporamy się z zebraniem wszystkich wymaganych dokumentów, należy się zgłosić do postępowania kwalifikacyjnego. Można to zrobić w trybie elektronicznym lub tradycyjną wysyłając zgłoszenie pocztą.

Może więc rejestracji dokonać:

  • za pośrednictwem Internetowy System Zgłoszeń PKSC wypełnić i wydrukować zgłoszenie w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2024 potwierdzone wymaganymi podpisami zgłoszenie i złożyć bezpośrednio w siedzibie KSAP;
  • albo wysłać drogą pocztową na adres szefa służby cywilnej Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie.

Należy też pamiętać, że złożenie zgłoszenia bez dowodu wniesienia opłaty jest traktowane za niekompletne. W tym roku opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej wynosi 721 zł.

IV. Termin egzaminów – 6 lipca 2024 r. w Warszawie dla wszystkich kandydatów.

Po dopełnieniu wszystkich formalności do końca maja – pracownicy służby cywilnej będą mieć dodatkowo ponad miesiąc na opanowanie niezbędnej wiedzy. Należy pamiętać, że zdanie egzaminów nie daje z automatu możliwości otrzymania aktu mianowania od szefa służby cywilnej. W tym przypadku trzeba spełnić dwa warunki, czyli uzyskać wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym (sprawdzianie) oraz w rankingu wyników postępowania kwalifikacyjnego uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (mieszczące się w limicie mianowań po uwzględnieniu absolwentów kształcenia w KSAP, po złożeniu przez nich w danym roku wniosków o mianowanie). Na 2024 rok zaplanowano limit mianowań w służbie cywilnej wynoszący 400 osób.

V. Co trzeba wiedzieć, aby zdać dobrze egzamin

- Część sprawdzianu sprawdzająca wiedzę

  • Część sprawdzianu sprawdzająca wiedzę ma formę testu wyboru i składa się z 90 pytań. Za prawidłową odpowiedź na dane pytanie przyznaje się 1 punkt, za brak odpowiedzi albo za odpowiedź nieprawidłową - 0 punktów;
  • Część sprawdzianu sprawdzająca wiedzę trwa 90 minut.

- Część sprawdzianu sprawdzająca umiejętności ma formę testu psychologicznego lub zadań.

  • Część sprawdzianu sprawdzająca umiejętności jest oceniana w skali od 0 do 60 punktów;
  • Część sprawdzianu sprawdzająca umiejętności trwa odpowiednio do zastosowanego testu lub zadań, jednak nie krócej niż 60 minut i nie dłużej niż 120 minut.

VI. Korzyści z bycia urzędnikiem mianowanym:

  • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni
  • dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego i możliwość uzyskania kolejnego stopnia służbowego;
  • większą ochronę zatrudnienia i wynagrodzenia.

Ważne:Urzędnik służby cywilnej na początku otrzymuje dodatek służby cywilnej pierwszego stopnia. Z nabytym doświadczeniem i zaangażowaniem oraz bardzo dobrą oceną okresową może liczyć na zdobywanie kolejnych stopni, których łącznie jest dziewięć. Najniższy wiąże się z miesięcznym dodatkiem w kwocie 1235 zł brutto. Z kolei na najwyższym stopniu urzędnik może liczyć na dodatek wynoszący 5388 zł brutto.