Sejmik województwa i rada powiatu będą zobligowane do zarezerwowania w budżetach pieniędzy, dzięki którym wojewódzkie i powiatowe rady ds. osób niepełnosprawnych będą mogły wykonywać swoje zadania.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.). Został on przygotowany przez posłów w związku z petycją, która wpłynęła do komisji ds. petycji, dotyczącą uregulowania kwestii finansowania działalności wojewódzkich i powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie komisji uznali bowiem, że przedstawiona przez autora petycji potrzeba zagwarantowania na poziomie ustawy środków umożliwiających ich funkcjonowanie jest zasadna.

Wspomniane rady są organami opiniodawczo-doradczymi, działającymi odpowiednio przy marszałku województwa oraz staroście. Do ich głównych zadań należą inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z dysfunkcjami oraz opiniowanie projektów programów wojewódzkich i powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych, a także ocena ich realizacji. ©℗