Od 1 stycznia 2025 r. próg dochodowy uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej ma wynosić 1010 zł dla osoby samotnej oraz 823 zł w przeliczeniu na członka rodziny.

Taką propozycję podniesienia kryteriów dochodowych przyjął na wczorajszym posiedzeniu rząd. Co do zasady progi dochodowe w pomocy społecznej są weryfikowane co trzy lata na podstawie wyników badań progu interwencji socjalnej, prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, i w tym roku przypadał kolejny termin ich waloryzacji. Obecnie próg dochodowy dla osoby samotnej wynosi 776 zł, a dla rodziny 600 zł na jedną osobę wchodzącą w jej skład. Ich podniesienie do wysokości 1010 zł oraz 823 zł oznacza wzrost o odpowiednio 30 i 37 proc.

Waloryzacja kryterium dochodowego będzie miała też wpływ na wysokość zasiłku stałego. Jest to związane z tym, że zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) maksymalna wysokość tego świadczenia jest podnoszona o 50 proc. sumy kwot, o które wzrastają kryteria dochodowe. Od 1 stycznia br. zasiłek stały wynosi 1000 zł (został on bowiem podniesiony przez poprzedni rząd poza ustawowym terminem jego weryfikacji), zaś od przyszłego roku jego kwota wzrośnie o 229 zł i będzie on wypłacany w wysokości 1229 zł. Taka sama podwyżka o 229 zł obejmie też pomoc finansową na usamodzielnienie, która przysługuje pełnoletnim osobom opuszczającym placówki pomocy społecznej. W efekcie to świadczenie wzrośnie z 1837 zł do 2066 zł.

Zmiana progów dochodowych będzie też miała znaczenie dla osób dorosłych oraz dzieci i uczniów, którzy są objęci rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. Przy ustalaniu prawa do bezpłatnych posiłków jest bowiem uwzględniane kryterium dochodowe, które stanowi 200 proc. tego obowiązującego w pomocy społecznej.

Teraz zgodnie z przepisami ustawy zaproponowane przez rząd kryteria trafią do Rady Dialogu Społecznego. Ta zaś będzie miała czas do 15 czerwca na uzgodnienie progów. Przy czym nawet jeśli strona pracodawców i strona związków zawodowych nie dojdą w tej sprawie do porozumienia z rządem, to i tak Rada Ministrów ustali wysokość kryteriów w kwocie nie niższej od tej zaproponowanej i będą one ogłoszone w rozporządzeniu, które musi ukazać się w Dzienniku Ustaw nie później niż 15 lipca. ©℗

1229 zł będzie wynosił od 1 stycznia 2025 r. zasiłek stały