Osoby z niepełnosprawnościami w życiu codziennym borykają się z wieloma utrudnieniami. Funkcjonowania nie ułatwiają im niejednokrotnie bariery urbanistyczne i architektoniczne, gdyż przed laty nie projektowano miast z myślą o udogodnieniach dla nich. Ułatwieniem jest karta parkingowa, której posiadacze mogą parkować tam, gdzie nie mogą pełnosprawni.

Jak zdobyć kartę i kto może ją dostać?

Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami to dokument imienny, przypisany do konkretnej osoby, nie do pojazdu. Może ją otrzymać:

– osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie,
– osoba niepełnosprawna poniżej 16 roku życia, która ma znaczne ograniczenia w poruszaniu się samodzielnie
– placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych, którzy mają znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się.

W ustawie Prawo o ruchu drogowym zaznaczono, że osobom z niepełnosprawnościami wydaje się taką kartę na podstawie orzeczenia o:

– niepełnosprawności
– stopniu niepełnosprawności
– wskazaniach do ulg i uprawnień

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą taką kartę otrzymać w przypadku, gdy mają znaczne ograniczenia w możliwości samodzielnego poruszania się oraz przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności są:

– choroby narządu wzroku – oznaczenie 04-O
– upośledzenie narządu ruchu – oznaczenie 05-R
– choroba neurologiczna – oznaczenie 10-NDo czego uprawnia karta?

Do parkowania na tzw. "kopertach". Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznacza się zwykle blisko wejść do budynków mieszkalnych, urzędów, sklepów czy innych instytucji.

Co ważne, taka karta parkingowa odgórnie nie uprawnia do bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania. Niektóre samorządy wprowadziły jednak przepisy, które zwalniają posiadaczy takich kart z opłat.

Gdzie i kto składa wniosek o wydanie karty?

Aby ją otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą niepełnosprawność do odpowiedniego organu, jakim jest najczęściej starostwo powiatowe lub urząd miasta.

Wniosek o kartę parkingową (koszt to 21 zł) należy złożyć osobiście. Są jednak trzy wyjątki od tej zasady:


– osoby poniżej 18 roku życia – wniosek składają rodzice, prawni opiekunowie lub jedno z nich
– osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, które pozostają pod władzą rodzicielską – wniosek składa jeden z rodziców
– osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, które nie są pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo – wniosek składa kurator lub opiekun

W przypadku placówki wniosek o kartę parkingową składa osoba, która taką placówkę reprezentuje.
Czy karta jest wydawana na czas określony czy nieokreślony?

Karta parkingowa może być wydana maksymalnie na 5 lat. Po upływie terminu ważności trzeba ponownie złożyć wniosek. Według Prawa o ruchu drogowym, karta traci ważność w przypadku:

Prawo o ruchu drogowym wskazuje, że karta parkingowa traci ważność w przypadku:

– upłynięcia termin ważności
– zgłoszenia jej utraty
– zwrócenia organowi, który ją wydał
– śmierci posiadacza


Karta dla placówki wydawana jest na 3 lata. Traci ważność przed upływem terminu, jeśli placówka zostanie zlikwidowana.

Czy opiekun osoby z niepełnosprawnością może korzystać z karty?

Opiekun osoby z niepełnosprawnością może korzystać z karty parkingowej, ale tylko wtedy, gdy przewozi osobę, która jest właścicielem karty. Karta jest przypisana do osoby, a nie pojazdu, więc jej użycie do parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych bez obecności właściciela karty jest niezgodne z prawem. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie podróżuje razem z opiekunem, ten ostatni nie może parkować na "kopertach".

Jaki mandat za parkowanie na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością?

Parkowanie na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością to 800 zł i 6 punktów karnych. Z kolei parkowanie w tym miejscu i nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową to 1200 zł i 6 punktów karnych.