Już nie 300 zł, ale o 36,36 zł więcej specjalnego świadczenia będą otrzymywać emerytowani sołtysi od 1 marca br. To efekt corocznej waloryzacji przewidzianej w przepisach.

Dodatek został wprowadzony w zeszłym roku ustawą z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2023 r. poz. 1073, dalej: ustawa). Przysługuje on osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 40 ze zm.) i nie mniej niż osiem lat.

Świadczenie mogą pobierać kobiety, które ukończyły 60 lat i o pięć lat starsi mężczyźni. Wykluczone są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Coroczną waloryzację od 1 marca przewiduje art. 7 ustawy. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego przez wskaźnik waloryzacji z art. 89 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.).

Kwotę świadczenia ogłasza w formie komunikatu prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku została ona określona na poziomie 336,36 zł. Maksymalny limit wydatków na ten cel z budżetu państwa wynosi w 2024 r. ponad 162,8 mln zł i będzie stopniowo rósł do ponad 232,7 mln zł w roku 2032.

Przypomnijmy, że w Senacie trwają prace nad rozszerzeniem grona beneficjentów ustawy. To efekt przyjętej petycji Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Chodzi o zmniejszenie wymogu długości sprawowania funkcji z ośmiu do siedmiu lat (nie wszędzie kadencje trwały po pełne cztery lata) oraz przyznanie świadczenia również tym osobom, które obie kadencje sprawowały przed 1990 r., a więc w poprzednim systemie.

Pozytywnie do tego kierunku zmian odnosi się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (szerzej pisaliśmy o tym w artykule „Więcej sołtysów ma otrzymać 300 zł dodatku do emerytury”, DGP nr 31/2024).©℗