Samorządy nie będą uzyskiwały już dochodów z opłaty skarbowej z tytułu wydawanych pozwoleń wodnoprawnych. Taki będzie efekt zmian w ustawie – Prawo wodne, nad którym pracuje Ministerstwo Środowiska.
Pieniądze z tej opłaty są obecnie dochodem gminy. Jednak resort środowiska chce, aby decyzje w sprawach pozwoleń wodnoprawnych wydawał nowy organ – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które otrzymywałyby przychody z tego tytułu. W efekcie uzyskają 7 mln zł rocznie (przy założeniu, że co roku będzie wydawanych ok. 28 tys. pozwoleń, a za każde z nich trzeba będzie wnieść opłatę na poziomie 250 zł).
Propozycjami resortu oburzone są samorządy. – W projekcie brakuje analizy skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. M.in. z tego powodu przygotowany akt powinien być skonsultowany z całym środowiskiem, a nie tylko z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ponadto materia nim regulowana wymaga szerszych konsultacji, powinna też być poddana ocenie ekspertów – stwierdza Marek Olszewski, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, w opinii do projektu.
Szczególnie że konto „Wód Polskich” wzbogacą nie tylko środki z tytułu pozwoleń wodnoprawnych, lecz także z tytułu poboru wód. Projekt uderzy po kieszeni gminy i marszałków. Na rzecz nowego podmiotu zostanie również przekierowana część środków, które obecnie zasilają ich budżety. Zgodnie z propozycją resortu środowiska nie będą wykonywali już zadań zleconych oraz nie będą sprawowali praw właścicielskich wobec wód obecnie im przypisanych. Zgodnie z postulowaną zmianą wody aktualnie przypisane do marszałków województw przejdą pod zarząd PGW „Wody Polskie”. Oznacza to, że środki dotychczas przypisane marszałkowi województwa zarówno z budżetów wojewodów, jak i z rezerwy celowej ministra rolnictwa i rozwoju wsi trafią na konto „Wód Polskich”.
Jakich zdań nie będą wykonywały JST
● ustalać w drodze decyzji linii brzegu,
● ustalać wysokości odszkodowania za szkody spowodowane powodzią,
● wydawać pozwoleń wodnoprawnych,
● gospodarować mieniem związanym z gospodarką wodną, które jest własnością Skarbu Państwa,
● wydawać decyzji w sprawie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego.