Cztery strony liczy wniosek, który musi złożyć osoba niepełnosprawna, aby uzyskać decyzję określającą to, jakiego poziomu wsparcia wymaga. Musi do niego dołączyć specjalny kwestionariusz samooceny w zakresie trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Wzory obydwu tych formularzy zawiera projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej, który został skierowany do konsultacji. Ich opracowanie jest związane z wchodzącą w życie 1 stycznia 2024 r. ustawą o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429). Wprowadza ona nową formę pomocy finansowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wspierającego będzie posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Będzie on określany w liczącej 100 pkt skali, przy czym do otrzymania świadczenia będzie kwalifikować uzyskanie nie mniej niż 70 pkt. Ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia będą się zajmować wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, a zgodnie z przepisami ustawy będzie się to odbywać na wniosek złożony przez osobę niepełnosprawną, jej przedstawiciela ustawowego lub ośrodek pomocy społecznej (będzie on mógł wystąpić o wydanie decyzji za ich zgodą).

Wniosek o wydanie decyzji przez wojewódzki zespół stanowi załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia. Ma on cztery strony i trzeba w nim podać dane organu, do którego jest składany, dane osoby niepełnosprawnej, m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres stałego pobytu lub miejsca zameldowania. Takie same dane będą musieli podać przedstawiciel ustawowy albo inna osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej, gdy to oni będą się ubiegać w jej imieniu o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Elementem wniosku są też rubryki, w których należy wpisać informacje na temat posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia wydanego przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, MON, MSWiA). Ponadto osoba wypełniająca wniosek musi zaznaczyć, czy jest on składany po raz pierwszy, czy po raz kolejny, np. ze względu na upływ ważności wydanej decyzji, oraz czy wyraża zgodę na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu pobytu.

Z kolei w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia znalazł się wzór kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem – jest on dłuższy, bo ma 14 stron. Osoba niepełnosprawna musi w nim podać ogólne informacje o tym, jak ocenia swoje funkcjonowanie (bardzo źle, źle, średnio, dobrze), czy korzysta z jakichś technologii wspomagających, oraz wymienić główne dolegliwości utrudniające codzienne życie. Następne rubryki kwestionariusza są bardziej szczegółowe, bo osoba niepełnosprawna musi ocenić swoją zdolność wykonywania konkretnych czynności. Wśród nich są: stanie, siadanie, chodzenie, podnoszenie i chwytanie przedmiotów, ubieranie się, korzystanie z toalety, jedzenie i picie, porozumiewanie się, nawiązywanie kontaktów, odbiór bodźców wzrokowych i słuchowych. Dla każdej z tych czynności do wyboru są trzy lub cztery opcje (brak zdolności, zdolność ograniczona, zdolność częściowo ograniczona, pełna zdolność), które w niektórych przypadkach wymagają opisowego rozwinięcia. We wzorze kwestionariusza została też uwzględniona sytuacja, gdy z przyczyn związanych ze stanem zdrowia osoba niepełnosprawna nie jest w stanie sporządzić samooceny i wypełnić tego druku (trzeba to będzie wskazać w służącej do tego części formularza). ©℗