Do 14 grudnia wydłużono termin składania wniosków w programie „Cyberbezbezpieczny samorząd”. Gminy, powiaty i samorządy województw mogą uzyskać do 800 tys. zł dotacji na wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa informacji.

Jest to kolejne wydłużenie terminu składania wniosków w programie, w którym szansę na zdobycie dofinansowania mają teoretycznie każde: gmina, powiat i województwo – warunkiem jest jednak złożenie prawidłowego wniosku.

Na poprawę bezpieczeństwa

Program „Cyberbezpieczny samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia:

  • organizacyjnego (czyli w zakresie procedur obowiązujących w urzędach);
  • kompetencyjnego (związanego ze szkoleniami pracowników);
  • technicznego (zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania oraz usług wspierających cyberbezpieczeństwo).

Pieniądze JST będą mogły przeznaczyć na wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych, m.in. na:

  • opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni;
  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji swego personelu;
  • przeprowadzenie audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Jak wynika z regulaminu i dodatkowych wyjaśnień, w praktyce zakres możliwych wydatków jest szeroki. Kosztem kwalifikowanym może być np.: zakup firewalli, awaryjnego źródła zasilania dla urzędu gminy w postaci agregatu prądotwórczego (wraz z jego montażem), serwerów, macierzy dyskowych, routerów, systemu do backupu czy sprzętu do przechowywania kopii zapasowych. Ponadto aprobowane mogą być też wydatki na zakup: usług doradczych firmy zewnętrznej, usług audytu i monitoringu sieci w zakresie cyberbezpieczeństwa, autorskich praw majątkowych lub licencji itp. Jak wyjaśniono w odpowiedzi na jedno z pytań, JST może sfinansować różnego rodzaju szkolenia czy usługi doradcze w zewnętrznej firmie oferującej doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, przy czym usługa ta może zostać wykupiona z góry tylko na okres kwalifikowalności projektu. Ponadto pozytywnie odpowiedziano na pytanie, czy w ramach projektu można zakupić usługę chmurową (tzn. przenieść serwer z fizycznego do chmury).

Natomiast zgodnie z listą kosztów niekwalifikowanych i wyjaśnieniami Ministerstwa Cyfryzacji nie można kupić np. stacji roboczych i laptopów, smartfonów, urządzeń peryferyjnych (np. drukarek, skanerów, kserokopiarek), materiałów eksploatacyjnych. Odmowne odpowiedzi dostały gminy pytające o to, czy mogą środki z programu przeznaczyć na zakup systemu kolejkowania do obsługi petentów w wydziale komunikacji albo na sfinansowanie wydatków na zaprojektowanie i wykonanie w urzędzie nowej sieci teleinformatycznej.

Ile i dla kogo

O wsparcie mogą się ubiegać gminy, powiaty i samorządy województw. Dofinansowanie ma formę grantu, którego wysokość wynosi:

  • dla gmin – od 200 tys. zł do 850 tys. zł,
  • dla powiatów i samorządów wojewódzkich – do 850 tys. zł.

Dofinansowanie może objąć do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych – przy czym jego ostateczna wysokość oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności danej JST (czyli tzw. wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw). Do zapewnienia wkładu własnego w wysokości ok. 4 proc. będą zobowiązane tylko najzamożniejsze samorządy. Projekt trzeba zrealizować w ciągu maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy w sprawie grantu, jednak nie później niż do 30 czerwca 2026 r. Całkowita kwota przewidziana na program wynosi 1,76 mld zł (w tym środki unijne w wysokości 1,46 mld zł i środki z budżetu państwa w wysokości ok. 300 mln zł).

Gdzie złożyć wniosek

Projekt jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Pierwotnie nabór miał trwać do 30 września br., jednak CPPC już kilkukrotnie wydłużało ten termin. Obecnie termin końcowy wyznaczono na 14 grudnia br. (do godz. 16.00). Wniosek o przyznanie grantu należy wypełnić za pomocą systemu informatycznego LSI, działającego pod adresem: https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent.

Zasady konkursu, regulamin i dokumentację konkursową opublikowano na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad.

Czy jedna gmina może przygotować kilka wniosków?

W regulaminie doprecyzowano, że istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku (ale nie wyklucza to możliwości złożenia w ramach niego zapotrzebowania na program obejmujący wiele różnych działań). W przypadku złożenia większej liczby wniosków oceniany będzie wniosek złożony jako pierwszy.

Czy w ramach projektu można rozliczyć wynagrodzenia pracowników urzędu gminy zajmujących się projektem?

Nie, wynagrodzenia pracowników nie są kosztem kwalifikowalnym. Kwalifikowalne są natomiast koszty zleceń zewnętrznych.

Czy w ramach projektu JST będą mogły zakupić serwer pocztowy?

Tak, będzie to koszt kwalifikowalny, jeżeli częścią tego rozwiązania będzie moduł podnoszący cyberbezpieczeństwo w postaci modułu antywirusowego, antyspamowego. ©℗

Oprac. Joanna Pieńczykowska