5549 zł wyniósł w ubiegłym roku dochód z 1 ha przeliczeniowego i był on wyższy o prawie 70 proc. od tego wyliczonego za 2021 r. Tak duży wzrost może spowodować, że część rolników straci prawa do zasiłków na dzieci.

Wspomniana kwota przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych została podana przez prezesa GUS w obwieszczeniu z 21 września 2023 r. (M.P. poz. 1030). Jest ona kluczowa w przypadku przyznawania na dzieci świadczeń uzależnionych od dochodu. Wśród nich jest zasiłek rodzinny, do którego przysługują różne dodatki. Zgodnie z przepisami ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) przyjmuje się, że w przypadku dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego, z 1 ha przeliczeniowego otrzymuje się dochód miesięczny, stanowiący 1/12 kwoty, która co roku jest ogłaszana przez prezesa GUS (jest ona potem mnożona przez liczbę hektarów należących do rodziny oraz dzielona przez liczbę jej członków). Dlatego, chociaż wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który zaczyna się 1 listopada br., można składać przez internet już od lipca, a w formie papierowej od sierpnia, to i tak samorządy z weryfikacją tego, czy rodzic będący rolnikiem spełnia warunki do ich przyznania, muszą czekać na to obwieszczenie.

W związku z tym że dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wynosił 5549 zł, to miesięcznie daje to 462,42 zł. Co istotne, jest to znaczny wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy wynosił 3288 zł w skali roku, czyli 274 zł miesięcznie. W rezultacie może on wpłynąć na to, że mniej rodzin, które utrzymują się z gospodarstwa rolnego, będzie otrzymywać świadczenia na dzieci w nowym okresie zasiłkowym. Jest to tym bardziej realne, że kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 764 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko, jest zamrożone w tej wysokości od 2015 r. To zaś przekłada się na malejącą z roku na rok liczbę dzieci objętych zasiłkami. W ubiegłym roku, o czym pisaliśmy w DGP, były one wypłacane na 1,2 mln dzieci („Zanikające zasiłki rodzinne na dzieci” DGP nr 114/23).

Taki sam sposób ustalania dochodu rodziny posiadającej gospodarstwo rolne co w zasiłkach rodzinnych obowiązuje też w świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Są one przyznawane rodzicom, którzy nie otrzymują należnych na dzieci alimentów. Wsparcie z FA jest wypłacane na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października danego roku do 30 września następnego. Ten nowy 2023/2024 rusza więc już za kilka dni i akurat w przeciwieństwie do świadczeń rodzinnych zostało w nim podniesione kryterium dochodowe, które uprawnia do pieniędzy z funduszu – z 900 zł do 1209 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.©℗