Jeszcze do końca miesiąca gminy i powiaty mogą przesyłać do wojewodów swoje zapotrzebowanie na budżetową dotację, która ma pokryć koszty zatrudnienia osób pracujących z rodzinami.
Pieniądze na ten cel pochodzą z ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu, który pozwala samorządom uzyskać dofinansowanie na asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wzorem poprzednich lat również w tym roku gminy i powiaty mogą ubiegać się o budżetową dotację na pokrycie kosztów wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób, które są zatrudniane na wspomnianych stanowiskach, z możliwością refundacji kosztów poniesionych od stycznia br. Dofinansowaniu nie mogą natomiast podlegać wydatki związane z delegacjami, dojazdem czy wyposażeniem miejsc pracy. Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać na asystenta rodziny, wynosi 2500 zł miesięcznie. W przypadku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej regulamin konkursu przewiduje dotację nie wyższą niż 1850 zł.
Na tegoroczną edycję programu przeznaczona jest taka sama kwota co w 2015 r., czyli 70 mln zł. Jednocześnie resort pracy zastrzega, że jeżeli zgłoszone przez samorządy zapotrzebowanie przekroczy zaplanowaną kwotę, to przy ustalaniu wysokości dotacji będzie brane pod uwagę kryterium zamożności gminy oraz powiatu (wg wskaźnika G/P dochodów podatkowych w 2016 r.).
– Chcemy uzyskać dofinansowanie na trzech asystentów, którzy zajmują się 45 rodzinami – mówi Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
Reklama
Z kolei MOPR w Grudziądzu zamierza ubiegać się o środki na pięciu asystentów i ośmiu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
– W poprzednich latach otrzymywaliśmy dotacje na każdego z pracowników i liczymy, że w tym roku też tak będzie – wskazuje Włodzimierz Zieliński, dyrektor MOPR w Grudziądzu.
Zapotrzebowanie na budżetowe środki należy złożyć na drukach, które stanowią załączniki do ogłoszenia o konkursie i są dostępne na stronie internetowej MRPiPS. Wnioski trzeba przesłać w formie papierowej i elektronicznej do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Jego pracownicy dokonają ich oceny i przekażą do resortu pracy, który sporządzi zbiorczą listę samorządów z wysokością przyznanej im dotacji.
Ponadto ministerstwo zapowiada, że w 2017 r., preferencyjnie będą traktowane te gminy i powiaty, które będą w tym roku zatrudniać asystentów rodziny i koordynatorów na podstawie umów o pracę, a nie zlecenia.
– Ten warunek już spełniamy, bo wszyscy asystenci pracują na etatach w ramach zadaniowego czasu pracy. Daje im to większą stabilizację i bezpieczeństwo zatrudnienia. Jest to korzystne również dla samych rodzin, które współpracują przez dłuższy czas z tą samą osobą – podkreśla w rozmowie z DGP Norbert Paprota. ©?
5090 asystentów i koordynatorów było w 2015 r. zatrudnionych dzięki dotacji z programu resortu pracy
Jakie są obowiązki asystenta rodziny? Komu przysługuje? GazetaPrawna.pl