Brak numeru rejestracyjnego lub jego niepoprawne wprowadzanie na bilecie parkingowym nie może być podstawą do nałożenia sankcji przez radę miejską – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Sprawa rozpoczęła się od skargi prokuratora rejonowego na § 12 ust. 2 Regulaminu strefy płatnego parkowania w Wieluniu. Zarzucił on rażące naruszenie przepisów prawa (art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 13b ust. 4 pkt 3 i art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) poprzez wprowadzenie obowiązku karania opłatą dodatkową kierowców, którzy wnieśli opłatę za parkowanie, ale nie przedstawili dowodu uiszczenia opłaty parkingowej zawierającego numer rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie prokurator domagał się stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Miejską w Wieluniu w zaskarżonej części. Jak wskazywał oskarżyciel, użycie stwierdzenia "brak przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej zawierającego numer rejestracyjny pojazdu (...) reklamacja nie zostanie w uwzględniona" wskazuje jednoznacznie, że zaskarżona regulacja obejmuje również przypadek, kiedy opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania została uiszczona, a jedynie dowód jej uiszczenia, nie zawiera numeru rejestracyjnego pojazdu, czy też prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Skarga nie została jednak uwzględniona przez Radę Miejską w Wieluniu. W odpowiedzi przytoczono bowiem załącznik nr 3 do regulaminu obowiązującej stref płatnego parkowania, zgodnie z którym przez "bilet parkingowy – należy rozumieć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, o której mowa w załączniku nr 2 do uchwały, zawierający numer rejestracyjny pojazdu, na który został wystawiony". Takie sformułowanie przepisu zdaniem rady gminy miało na celu ułatwienie kontroli wniesienia opłat, zdyscyplinowania parkujących oraz skuteczności egzekucji należności Gminy.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który przyznał rację skarżącemu. W uzasadnieniu stwierdzono, że przepis art. 13 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, iż korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Rada na podstawie delegacji ustawowej ma prawo natomiast określić zakres strefy płatnego parkowania oraz sposób pobierania opłat.

Jak uzasadniał sąd, przepis mówiący o tym, że w przypadku braku przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej zawierającego numer rejestracyjny pojazdu, na który została wystawiona opłata dodatkowa lub dokumentów uprawniających do zerowej stawki opłaty, reklamacja nie zostanie uwzględniona oznacza, iż postawiono znak równości pomiędzy brakiem możliwości odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu na dowodzie uiszczenia opłaty a faktycznym nieuiszczeniem opłaty za parkowanie. Wynika z tego, że rada miejska „wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej, bowiem objęła sankcją osoby, które opłaciły postój tyle, że np. dowód opłaty nie zawiera numeru rejestracyjnego pojazdu, czy też prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu”.

Sąd ostatecznie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Podstawa prawna

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2015, syg. Akt. III SA/Łd 734/15.