Prezydent miasta wydał zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora dwóch szkół. Czy tego typu akt ma charakter prawa miejscowego?
Zatwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu może nastąpić w formie zarządzenia, które jednak nie będzie miało charakteru aktu prawa miejscowego (zob. np. wyroki: NSA I OSK 559/11, WSA w Poznaniu IV SA/Po 1130/12 oraz IV SA/Po 498/14). Przy czym ustrojodawca przyznał szczególne miejsce znajdującym się jak najbliżej obywateli organom samorządu terytorialnego oraz terenowym organom administracji rządowej. W efekcie konstytucja RP zalicza do prawa powszechnie obowiązującego wydawane przez nie na podstawie i w granicach upoważnień (szczegółowych lub generalnych) zawartych w ustawie akty prawa miejscowego. Precyzuje jednocześnie, że taki walor obowiązywania mają one jedynie na terenie działania organu wydającego dany akt (zob. art. 79 ust. 1 i 94). Nie dowiadujemy się przy tym, co owo powszechne obowiązywanie oznacza. Niemniej jednak doktryna i orzecznictwo są w zasadzie jednomyślne i za jako takie uznają źródła prawa, z których można wyprowadzić normy prawne obowiązujące wszystkie podmioty znajdujące się na terenie RP.
Inaczej jest w przypadku aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, które to (intepretując art. 93 konstytucji) obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty, a więc nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Konsekwencją takiego rozróżnienia obowiązywalności aktów prawnych jest to, że nie wszystkie źródła prawa stanowionego przez organy samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej są powszechnie obowiązujące. Odpowiedniej klasyfikacji nie ułatwia niejednolite nazewnictwo poszczególnych rodzajów aktów. Z jednej strony powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego w ustawie stanowiącej podstawę ich wydania mogą być określane jako uchwały, zarządzenia bądź rozporządzenia porządkowe, a z drugiej zastosowanie takich nazw nie oznacza automatycznego zaklasyfikowania aktów prawnych do aktów prawa miejscowego.
Reklama
Dr Konrad Walczuk, Kancelaria Adwokacka Walczuk.eu