Radni nie mają prawa wymagać od mieszkańców kompostowania odpadów. Tak uznał wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym. Dotyczyło ono uchwały Rady Gminy Dmosin w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
Zastrzeżenia wojewody wzbudziły dwie kwestie. Pierwsza to paragraf, z którego wynika, że odpady zielone należy kompostować we własnym zakresie wraz z bioodpadami. Zdaniem wojewody stanowi to przekroczenie upoważnienia zawartego w art. 6r ust. 3–3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Druga to data wejścia w życie uchwały. Zgodnie z zapisem ma ona obowiązywać po upływie 14 dniu od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 stycznia 2016 r.
– Taki zapis prowadzi do wniosku, że powołana uchwała będzie obowiązywała z mocą wsteczną – wskazał Zbigniew Rau, wojewoda łódzki.
W trakcie postępowania wyjaśniającego przewodniczący rady gminy tłumaczył, że uchwała została opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 grudnia 2015 r., co oznacza, że weszła w życie z zachowaniem 14-dniowego terminu. Natomiast w przypadku wymogu kompostowania wskazał, że zapis ten trzeba odczytywać łącznie z poprzedzającym go paragrafem uchwały. Wynika z niego, że każdy ma prawo wyboru metody postępowania z odpadami biodegradowalnymi – może je kompostować albo składać w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane. Zakwestionowany zapis należy rozumieć tak, że jeżeli śmieci są kompostowane, to w ten sam sposób należy postępować z odpadami zielonymi.
Wojewoda uwzględnił wyjaśnienie przewodniczącego w kwestii, która dotyczyła wejścia w życie uchwały. Natomiast nie zgodził się z opinią dotyczącą wymogu kompostowania. – Ustawodawca nie przyznał radzie gminy prawa do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku kompostowania we własnym zakresie odpadów zielonych z bioodpadami. Kwestionowany paragraf jest przekroczeniem upoważnienia zawartego w przepisach – zaznaczył Zbigniew Rau. W tym zakresie wojewoda unieważnił uchwałę.
26,8 zł miesięcznie może wynosić opłata od mieszkańca za odbiór śmieci segregowanych
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 14 stycznia 2016 r. nr PNK-I.4131.11.2016