Radni nie mogą wielokrotnie wydłużać obowiązywania stawek za wodę. Tak uznał wojewoda świętokrzyski w rozstrzygnięciu nadzorczym. Zbadał on uchwałę Rady Miejskiej w Małogoszczu. Dotyczyła ona ustalenia opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
Radni podjęli decyzję o przedłużeniu obowiązujących stawek. To jednak wzbudziło zastrzeżenia wojewody. Wskazał, że stosownie do postanowień art. 24 ust. 9a ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 130), na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na jeden rok.
– Powyższy przepis uprawnia radę do przedłużenia taryf na okres nie dłuższy niż rok i tylko jednorazowo – wskazuje Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, w rozstrzygnięciu nadzorczym. Tymczasem zatwierdzone uchwałą rady z 30 listopada 2012 r. taryfy były przedłużane kolejnym aktami. Najpierw z 29 listopada 2013 r. na okres jednego roku, tj. od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., potem uchwałą z 30 grudnia 2014 r. na sześć miesięcy, tj. od l stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., a następnie uchwałą z 27 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Natomiast w okresie od l lipca 2015 r. do 27 listopada 2015 r. brak było uregulowań dotyczących taryf.
– Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na rok. Możliwość przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok, jest wyjątkiem od reguły i nie może być wykorzystywana wielokrotnie – wskazuje Agata Wojtyszek. Natomiast Rada Miejska przedłużała czas obowiązywania dotychczasowych taryf kilkakrotnie, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne od 2012 r. nie przedstawiało radzie do zatwierdzania stawek opracowanych zgodnie z przepisami ustawy.
Z tych względów wojewoda unieważnił uchwałę w całości.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z 31 grudnia 2015 r. nr PNK. 1.4130.146.2015.