Unijne programy ruszyły pełną parą. Są już harmonogramy naborów wniosków na fundusze na 2016 r. Trwają też nabory z programów ubiegłorocznych. Samorządy mogą się ubiegać zarówno o środki z regionalnych programów operacyjnych (RPO), jak i o fundusze ze środków krajowych – Infrastruktura i Środowisko oraz POWER, jak i z ponadregionalnego programu Polska Wschodnia (ten ostatni jest przewidziany dla województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego).
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Dziś piszemy o tych krajowych i ponadregionalnych programach, do których nabory już trwają lub mają się rozpocząć w najbliższym czasie. Większość z dostępnych obecnie konkursów krajowych jest ukierunkowana przede wszystkim na poprawę i ochronę środowiska. Gros naborów organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale trwa też jeden projekt z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych. Wkrótce ma się rozpocząć program prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programów Infrastruktura i Środowisko mamy konkursy obejmujące elementy gospodarki odpadami; dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych; prac konserwatorskich na obszarach zabytkowych oraz ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Po pieniądze mogą sięgać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Rozpiętość środków przeznaczonych na cele środowiskowe jest spora. Sięga nawet 5 mld złotych. Na ogół maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych to 85 proc.
Z kolei w dwóch innych konkursach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) spora pula pieniędzy została przeznaczona na ośrodki pomocy społecznej. Wsparcie ma zostać przyznane na tworzenie warunków zmierzających do oddzielenia pracy administracyjnej od pracy socjalnej. Dotacja w tym projekcie wynosi ponad 28 mln zł, a poziom i wartość wsparcia to 100 proc. dofinansowania, czyli 360 tys. zł. Kolejny konkurs dotyczy wysokiej jakości usług administracyjnych i skupia się na wdrażaniu w administracji rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej. Jego budżet to ponad 58 mln zł. Pozostałe aktualne konkursy pochodzą z programów: Polska Cyfrowa (dotyczą działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych) i Polska Wschodnia (na budowę lub przebudowę dróg). W pierwszym przypadku o fundusze mogą się starać organizacje pozarządowe, które w realizację projektu będą mogły zaangażować również JST, a w drugim – miasta oraz poszczególne województwa ze wschodnich rejonów kraju. Budżet tego konkursu przekracza miliard złotych.
832 programy z RPO
W tym roku samorządy województw planują ogłosić 832 konkursy w ramach RPO. Zanim to nastąpi, wciąż można startować w zeszłorocznych naborach. Np. do 22 stycznia w kujawsko-pomorskim wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w partnerstwie zakładającym udział minimum 80 proc. powiatów, mogą startować w konkursie „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”. Zakłada on wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych. Z kolei w lubuskim do 31 marca w naborze „Efektywność energetyczna” JST mogą liczyć na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
I. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(Nabór dla Działania 2.2. POIiŚ 2014–2020. Konkurs nr POIS.2.2.2/1/2015)
Termin naboru. Do 29 lutego 2016 r. Ostateczny termin składania wniosków:
● w generatorze wniosków o dofinansowanie – 29 lutego 2016 r., godz. 24.00,
● w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29 lutego 2016 r., godz. 15.30.
Wnioski można składać: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym – elektronicznie przy użyciu generatora dostępnego na stronie NFOŚiGW; po wygenerowaniu wniosku wraz z załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie – w formie papierowej, w kancelarii NFOŚiGW (ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa).
Na co? Na projekty obejmujące elementy gospodarki odpadami zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Zakres powinien dotyczyć budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach projektu mogą być finansowane również inne działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów.
Dla kogo? Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
Budżet. 100 mln zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych to 85 proc. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony na podstawie stawki zryczałtowanej dla projektów generujących dochód w wysokości 20 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
(Nabór dla Działania 2.3 POIiŚ 2014–2020. Konkurs nr POIiŚ.2.3/1/2015)
Termin naboru. Do 29 stycznia 2016 r. Ostateczny czas składania wniosków o dofinansowanie:
● w generatorze wniosków o dofinansowanie – 29 stycznia 2016 r., godz. 24.00,
● w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29 stycznia 2016 r., godz. 15.30.
Wnioski można składać: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym – elektronicznie przy użyciu generatora dostępnego na stronie NFOŚiGW; po wygenerowaniu wniosku wraz z załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie – w formie papierowej, w kancelarii NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa).
Na co? Na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM (równoważna liczba mieszkańców – parametr oznaczający ładunek zanieczyszczeń organicznych), a w województwie mazowieckiem również w aglomeracjach o wielkości od 2000 do 10 000 RLM.
Dla kogo? Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych; podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
Budżet. 5 mld zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony na podstawie stawki zryczałtowanej dla projektów generujących dochód w wysokości 25 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Poprawa jakości środowiska miejskiego
(Nabór dla Działania 2.5. Konkurs nr POIS.2.5/1/2015)
Termin naboru. Do 29 lutego 2016 r. Ostateczny czas składania wniosków o dofinansowanie:
● w generatorze wniosków o dofinansowanie – 29 lutego 2016 r., godz. 24.00,
● w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 29 lutego 2016 r., godz. 15.30.
Wnioski można składać: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym – elektronicznie przy użyciu generatora dostępnego na stronie NFOŚiGW; po wygenerowaniu wniosku wraz z załącznikami w generatorze wniosków o dofinansowanie – w formie papierowej w kancelarii NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa).
Na co? Wsparcie zostanie przeznaczone przede wszystkim na cele środowiskowe – rekultywację obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych (zlokalizowanych na terenach miast i w ich obszarach funkcjonalnych). Realizowane będą także działania związane z rozwojem terenów zieleni przyczyniających się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza (w tym również green infrastructure polegającej na łączeniu cennych przyrodniczo rejonów). Wsparcie będzie także na inwentaryzację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych.
Dla kogo? Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.
Budżet. 84 mln zł, w tym:
– 40 mln zł na tereny zanieczyszczone lub zdegradowane,
– 40 mln zł na rozwój terenów zielonych w miastach,
– 4 mln zł na inwentaryzacje terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych.
Poziom wsparcia. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych – 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Edukacja społeczności obszarów chronionych
(Nabór dla Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Konkurs nr POIiS/2.4.5/3/2015)
Termin naboru. Planowany od 29 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
Wnioski należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa lub za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/.
Ostateczny termin składania wniosków:
● w generatorze wniosków o dofinansowanie – 29 kwietnia 2016 r., godz. 24.00,
● w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa ) – 29 kwietnia 2016 r., godz. 15.30.
Na co? Na działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura2000 i parków narodowych, na temat potrzeb oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.
Dla kogo? M.in. dla jednostek administracji rządowej lub samorządowej.
Budżet. 12,875 mln zł (dla wszystkich beneficjentów).
Poziom wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania – 85 proc.
Minimalnej i maksymalnej wielkości projektu nie podano.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budowanie potencjału i integracja
(W ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Konkurs nr POIiS/2.4.5/2/2015)
Termin naboru. Planowany od 29 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
Miejsce i sposób składania wniosków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02–673 Warszawa, lub za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/.
Na co? Na szkolenia oraz aktywną edukację dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę. Także na projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in. przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów) promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup zainteresowanych (platformy internetowe, warsztaty, publikacje).
Dla kogo? M.in. dla jednostek administracji samorządowej.
Budżet. 12,875 mln zł dla wszystkich beneficjentów.
Poziom wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania – 85 proc. Minimalnej i maksymalnej kwoty wsparcia nie podano.
Instytucja ogłaszająca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
(W ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Konkurs nr 2.4.1/1/2015)
Termin naboru. Do 29 stycznia 2016 r.
Wniosek o dofinansowanie w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej może zostać:
● złożony osobiście w siedzibie IOK od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00,
● dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02–362 Warszawa).
Na co? Dofinansowanie można otrzymać na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami.
Dla kogo? M.in. dla jednostek administracji samorządowej.
Budżet. 25 mln zł.
Poziom wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85 proc.
Minimalnej i maksymalnej kwoty wsparcia nie podano.
Instytucja ogłaszająca. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
(Nabór dla Działania 8.1 Konkurs nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/16)
Termin naboru. Planowany od 1 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r.
Wnioski należy składać:
● osobiście w zamkniętej kopercie lub paczce, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15–16.15 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa,
● w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego,
● za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową w godzinach 8.15–16.15 na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.
Na co? Przede wszystkim na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych oraz w ich otoczeniu; rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów; zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej; modernizację wystaw; ochronę zabytkowych ogrodów i parków; konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów archiwalnych i zbiorów; rozbudowę, przebudowę i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne. Jeśli chodzi o JST i samorządowe jednostki kultury, dotyczy to tylko niektórych obiektów lub rodzajów działań.
Dla kogo? M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji kultury.
Budżet. 200 mln zł – dla wszystkich beneficjentów (nie tylko JST).
Poziom wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85 proc.
Minimalna wartość projektu – w zależności od jego rodzaju – 0,5 mln euro lub 2 mln euro (liczone według kursu 4,2034 zł za euro).
Maksymalna wartość projektu – 5 mln euro kosztów całkowitych (lub 10 mln euro kosztów całkowitych, gdy projekt dotyczy obiektu znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO lub obiektu położonego na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).
Instytucja ogłaszająca. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Wysokiej jakości usługi administracyjne
(W ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.05-00-001/15)
Termin naboru wniosków. Od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.
Wnioski należy składać: w formie elektronicznej na obowiązującym formularzu za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, a w formie papierowej na wydruku z systemu SOWA opatrzonym podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (dwa egzemplarze).
Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, na której trzeba umieścić pełną nazwę i adres ministerstwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, siedziba: ul. Stefana Batorego 5, 02–591 Warszawa) oraz adres wnioskodawcy i dopisać: „w odpowiedzi na konkurs POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15”.
Na co? Na wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej, tzn. w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi.
Dla kogo? M.in. dla jednostek samorządu terytorialnego; związków JST; stowarzyszeń JST.
Budżet. 58,558 mln zł (do podziału na 280 beneficjentów w zakresie podatków i 280 w zakresie zarządzania nieruchomościami).
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28 proc.
Instytucja ogłaszająca. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Skuteczna pomoc społeczna
(Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16)
Termin naboru wniosków. Od 8 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r.
Wnioski należy składać: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00–513 Warszawa.
Na co? Na dofinansowanie projektów mających na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
Dla kogo? Wyłącznie dla ośrodków pomocy społecznej.
Budżet. 28,8 mln zł.
Alokacja na poszczególne województwa:
● dolnośląskie – 1,8 mln zł
● kujawsko-pomorskie – 2,16 mln zł
● lubelskie – 1,8 mln zł
● lubuskie – 1,08 mln zł
● łódzkie – 1,8 mln zł
● małopolskie – 1,8 mln zł
● mazowieckie – 2,88 mln zł
● opolskie – 1,08 mln zł
● podkarpackie – 1,8 mln zł
● podlaskie – 1,44 mln zł
● pomorskie – 1,8 mln zł
● śląskie – 2,16 mln zł
● świętokrzyskie – 1,44 mln zł
● warmińsko-mazurskie – 1,8 mln zł
● wielkopolskie – 2,16 mln zł
● zachodniopomorskie – 1,8 mln zł
Poziom i wartość wsparcia. 100 proc. dofinansowania, średni koszt wsparcia 360 tys. zł.
Instytucja ogłaszająca. Departament wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
III. Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
(Działanie 3.1 Konkurs nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15)
Termin naboru wniosków. Do 2 lutego 2016 r.
Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy elektroniczny formularz zamieszczony na platformie ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab31popc). Wnioskodawca może go złożyć w formie elektronicznej lub papierowej, zgodnie z instrukcją stanowiącą jeden z załączników do regulaminu.
Na co? Na działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. Możliwe będzie wykorzystanie innych niż stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne).
Dla kogo? Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również JST na poziomie gminy oraz JST inne niż gminne i ich związki i stowarzyszenia, oraz instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku występujące w formie partnerów. Istnieje możliwość realizacji projektów parasolowych, czyli takich, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty. W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący.
Budżet. 75 mln zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalne dofinansowanie wynosi 93 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 37,2 mln zł. Minimalna wartość projektu nie może być niższa niż 5 mln zł.
Instytucja ogłaszająca. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
IV. Program Operacyjny Polska Wschodnia
Infrastruktura drogowa
(Działanie 2.2 Konkurs nr 1)
Termin naboru wniosków. Do 31 marca 2016 r.
Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.
Na co? Na budowę lub przebudowę drogi:
– krajowej lub wojewódzkiej w obrębie miast wojewódzkich: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów;
– wojewódzkiej w obszarach funkcjonalnych tych miast lub obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tych miast;
– krajowej w obszarach funkcjonalnych lub obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ww. miast (zarządzanej na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad).
Dla kogo? Miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów; województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie; związki lub stowarzyszenia utworzone przez miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów oraz JST.
Budżet. 1,007 mld zł.
Poziom i wartość wsparcia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85 proc.
Instytucja ogłaszająca. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.