Przyjęte w województwie łódzkim zasady dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) nie pozwalają na uzyskiwanie środków na tworzenie nowych podmiotów integracji społecznej.
Ich zmiany chcą starostowie, którzy podczas ostatniego konwentu przyjęli stanowisko w tej sprawie. Wskazują w nim, że wzrasta liczba rodzin doświadczonych nieporadnością lub przemocą, które wymagają kompleksowego wsparcia, zaczynając od schronienia po pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną i socjalną. Mogłyby je zapewniać takie placówki jak centra i kluby integracji społecznej czy ośrodki dla osób w kryzysie. Jednak zawarte w RPO zapisy pozwalają jedynie na ubieganie się o dofinansowanie tylko dla już istniejących jednostek.
Możliwość uzyskania środków na tworzenie nowych placówek dotyczy jedynie zakładów aktywizacji zawodowej (ZAZ), w których zatrudnienie znajdują osoby niepełnosprawne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przy czym liczba tego typu zakładów również jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, co wynika m.in. ze sporządzanych co roku przez każdy powiat ocen zasobów pomocy społecznej. Tyle tylko, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na uruchamianie ZAZ istnieje inne ograniczenie, które utrudnia wykorzystywanie pieniędzy na ten cel.
– Można uzyskać wsparcie jedynie do 10 proc. wartości projektu. Jest to kwota niewystarczająca na pokrycie kosztów adaptacji i remontów budynków, które byłyby przeznaczone na zakład – tłumaczy Marcin Baranowski, wicestarosta opoczyński.
Kolejna kwestia, którą poruszają starostowie w swoim stanowisku, dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych.
– Prawie wszystkie powiaty nie mają wystarczającej liczby rodzin zastępczych, do których mogliby trafić kierowani przez sądy małoletni. Dlatego muszą inwestować w zakładanie domów dziecka – wskazuje Marcin Baranowski.
Zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.) nowo otwierane placówki opiekuńczo-wychowawcze mogą być przeznaczone dla nie więcej niż 14 podopiecznych. Na ich tworzenie powiatom również brakuje środków. W związku z tym konwent powiatów rekomenduje wprowadzenie poprawek do RPO, które pozwalałyby na pozyskiwanie pieniędzy na tworzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W jego opinii wszystkie instytucje, zarówno te działające na poziomie krajowym, jak i regionalnym powinny preferować takie rozwiązania, które pozwolą samorządom na pozyskiwanie jak największej liczby środków – w tym z UE – na prawidłową realizację nałożonych na nie zadań.