TEZA: Rada gminy, realizując procedurę planistyczną, ma prawo do określenia w planie miejscowym zasad i warunków procedury scalania i podziału nieruchomości, ale nie może określać zasad podziału nieruchomości i wydawać zakazów rozparcelowania danego terenu na mniejsze działki. Organem właściwym do podziału nieruchomości jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.
Sygn. akt II SA/Wr 693/15, WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z 20 stycznia 2016 r.
STAN FAKTYCZNY
Wojewoda dolnośląski złożył skargę na uchwałę rady miejskiej w G., która w planie zagospodarowania przestrzennego zakazała podziału jednego z terenów na mniejsze działki. W ocenie wojewody stanowiło to naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.).
Podkreślił, że o ile ustawodawca zobowiązał organy gminy realizujące procedurę planistyczną do określenia w planie miejscowym zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o tyle nie przyznał tym organom kompetencji do stanowienia zasad podziału nieruchomości. Dlatego wniósł o stwierdzenie nieważności fragmentu uchwały rady w części dotyczącej zakazu podziału.
UZASADNIENIE
Wojewódzki sąd administracyjny zgodził się ze stanowiskiem wojewody. Podkreślił, że zgodnie z art. 102 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) gmina może dokonać scalenia i podziału nieruchomości. Szczegółowe warunki określa plan miejscowy. Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający co do zasady ponad 50 proc. powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem.
Przywołany art. 102 zamieszczony jest w dziale III ustawy w rozdziale 2 „Scalanie i podział nieruchomości”. W tym samym rozdziale zawarto odrębny rozdział 1 „Podziały nieruchomości”.
W przypadku podziału nieruchomości w art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca stwierdził, że można takiego podziału dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu stosuje się przepisy art. 94. Zdaniem sądu wojewoda prawidłowo wywiódł, że nie oznacza to uprawnienia do zamieszczania w planie warunków podziału, gdyż te ustalenia mogą dotyczyć wyłącznie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania. Ponadto organem właściwym do dokonania podziału nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Skoro zatem procedura podziału nieruchomości została przez ustawodawcę wyczerpująco określona w ustawie o gospodarce nieruchomościami, to rada gminy nie ma kompetencji do określania zasad (warunków, ograniczeń), jakim ta procedura podlega. Rada może się jedynie odnosić do przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania. W związku z tym WSA uznał, że badana uchwała jest częściowo nieważna.