Uchwała powinna wskazywać jedynie granice, w ramach których uprawnione podmioty mają obowiązek ustalić kwotę wnoszoną przez emeryta korzystającego z usług ośrodka Senior-WIGOR.
Tak uznał wojewoda dolnośląski, który unieważnił uchwałę rady miasta Jawor w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły wskazania przez radnych wysokości należności, wnoszonej przez starszą osobę, które przebywa w takiej placówce. W uchwale znalazła się bowiem tabela, zawierająca konkretne stawki opłat (wyrażone procentowo), które są uzależnione od wysokości dochodu. Na przykład, gdy senior osiąga je w przedziale między 180 proc. a 220 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej, musi wnieść kwotę stanowiącą od 3 proc. do 5 proc. średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce.
W opinii organu nadzoru takie działanie radnych stanowi istotne naruszenie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Zgodnie z nim rada powiatu lub gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Zdaniem wojewody wspomniany przepis nie upoważnia do określenia wysokości należności za korzystanie z usług domu Senior-WIGOR. Ta kwestia jest bowiem uprawnieniem podmiotu kierującego, czyli ośrodka pomocy społecznej, który ustala ją w uzgodnieniu z emerytem. Natomiast radni na podstawie art. 97 mają jedynie prawo do ustanawiania określonych reguł, jakie powinien stosować podmiot kierujący do ośrodka wsparcia. Tym samym wskazują oni tylko granice, w ramach których opłata powinna być ustalona. W ocenie organu nadzoru nie stanowią ich procentowe stawki opłat. Wojewoda podkreślił, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA). Powołał się przy tym na wyrok WSA we Wrocławiu (sygn. akt IV SA/Wr 629/13). Sąd wskazał, że mając na względzie brzmienie art. 97 ustawy, nie ulega wątpliwości, że ustalenie opłaty powinno przyjąć formę decyzji administracyjnej.
Ponadto wojewoda uznał, że niedopuszczalne jest wprowadzenie do uchwały zapisu, zgodnie z którym odpłatność za świadczenia udzielone przez Dzienny Dom Senior-WIGOR za dany miesiąc należy wnieść do jego 20. dnia. Poprzez takie sformułowanie radni również wykroczyli poza swoje kompetencje, ponieważ nie mieli upoważnienia do określenia terminu uiszczania opłaty.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 19 listopada 2015 r., nr NK-N.4131.36.14.2015.MC