W 2014 r. dwukrotnie wzrosły wydatki gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych i placówkach. Zdaniem rządu samorządy nie robią wszystkiego, aby je obniżyć
Ponad 106,8 mln zł zwróciły w ubiegłym roku gminy powiatom w ramach udziału w ponoszeniu kosztów umieszczenia małoletnich poza rodzinami biologicznymi. W 2013 r. wydały na ten cel 49,5 mln zł, a więc o ponad połowę mniej. Wydatki gmin rosną, bo im dłużej dziecko przebywa w pieczy, tym więcej muszą dopłacać. Resort pracy w sprawozdaniu z realizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 345) wskazuje, że samorządy mogą zmniejszyć swoje obciążenia finansowe, jeżeli zwiększą pracę z biologicznymi opiekunami dzieci. Nie zawsze jest to jednak możliwe.
Nowe zasady