Każde państwo UE musi stosować się do wymogów dyrektywy Rady 91/271/E WG z 21 maja 1991 r., która dotyczy oczyszczania ścieków komunalnych. Stanowi ona m.in., że kraje członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje, czyli wyznaczone tereny o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 tys. były wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych. Ponadto muszą oczyszczać je przed odprowadzeniem ich do wód.
Komisja Europejska uznała, że 30 aglomeracji greckich nie było wyposażonych ani w systemy zbierania ścieków, ani ich oczyszczania. Wniosła w 2006 r. do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę przeciwko Grecji o stwierdzenie uchybienia. Wyrokiem z 25 października 2007 r. Trybunał stwierdził, że Grecja nie dopełniała ciążących na niej zobowiązań gdyż 23 aglomeracje nie spełniały wymogów.