Aby wywiązać się z wytycznych UE, Ministerstwo Środowiska przygotowało właśnie projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Niemna, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Pregoły i Odry. Są to dokumenty strategiczne, które będą stanowić podstawę podejmowania decyzji dotyczącą wód na tych terenach.
Każdy z opracowanych przez MŚ planów najpierw szczegółowo charakteryzuje danym obszar. Przykładowo z jednego wynika, że dorzecze Odry na terytorium Polski zajmuje powierzchnię 118 tys. km kw., co stanowi ponad 30 proc. powierzchni kraju. Ponadto wskazuje, jakie działania były już realizowane na danym obszarze oraz jakie cele nie zostały osiągnięte, np. związane z zanieczyszczeniem wód.
Plany wskazują także na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami z uwagi np. na zmiany klimatu. Z danych dla Polski wynika np.: powolny przyrost średniej rocznej temperatury powietrza, wzrost liczby dni z temperaturą powyższej 25 st. C oraz spadek tych z temperaturą poniżej zera. Wzrośnie również częstość występowania wiatru o dużych prędkościach (trąb powietrznych) oraz spadnie liczba dni z opadami śniegu oraz czas zalegania pokrywy śnieżnej. Częściej też będziemy narażeni na suszę.
Zmiany te będą przede wszystkim niekorzystne dla rolnictwa. Dlatego też na danych terenach trzeba będzie podejmować działania, które zapobiegną niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Przykładowo w przypadku gospodarki komunalnej konieczna będzie weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych na korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych oraz zabezpieczenie dostępu do niej (np. przez budowę odpowiedniej infrastruktury wodno-ściekowej).
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji