Wprowadzenie jednolitych standardów dla świetlic środowiskowych przewiduje wchodzący właśnie w życie (5 września) art. 1 pkt 6 ustawy z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nim wymogi, które muszą wypełnić placówki zapewniające dzieciom dzienną opiekę, mają być wskazane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Ich spełnianie mają zaś potwierdzać decyzje administracyjne właściwego komendanta straży pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.
Problem polega na tym, że dopiero 11 sierpnia projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji.
Nowe standardy mają dotyczyć placówek wsparcia dziennego, które powstały po 19 września 2014 r., kiedy zaczęła obowiązywać wspomniana nowelizacja ustawy, oraz tych, które będą tworzone po 5 września 2015 r. Świetlice, które zaczęły funkcjonowanie przed zmianą przepisów, będą działać na dotychczasowych zasadach.