Wójt ostatnio dowiedział się, że jeden z radnych jest członkiem zarządu banku, w którym gmina ma swój rachunek. Czy tego typu praktyka jest zgodna z prawem?Nie. Z art. 24f ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) wynika zakaz prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskała mandat, a także zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Naruszenie tego zakazu skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.