Wczoraj odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej proponują, aby wniosek o wydanie opinii dotyczącej planowanej inwestycji drogowej zawierał informacje dotyczące nieruchomości lub ich części, które będą przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek ma także wskazywać działki, z których korzystanie będzie ograniczone.
Projekt zakłada, że wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, a starosta w przypadku dróg powiatowych i gminnych będą wydawać – na wniosek zarządcy drogi – decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W przypadku prac realizowanych na obszarze dwóch lub więcej województw albo powiatów, przygotowanie takiego dokumentu będzie w gestii tego wojewody albo starosty, na którego obszarze znajduje się największa część planowanej inwestycji drogowej.