Zarządca drogi będzie mógł złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dopiero po uzyskaniu opinii zarządu województwa, powiatu lub wójta.

Wczoraj odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej proponują, aby wniosek o wydanie opinii dotyczącej planowanej inwestycji drogowej zawierał informacje dotyczące nieruchomości lub ich części, które będą przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek ma także wskazywać działki, z których korzystanie będzie ograniczone.
Projekt zakłada, że wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, a starosta w przypadku dróg powiatowych i gminnych będą wydawać – na wniosek zarządcy drogi – decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. W przypadku prac realizowanych na obszarze dwóch lub więcej województw albo powiatów, przygotowanie takiego dokumentu będzie w gestii tego wojewody albo starosty, na którego obszarze znajduje się największa część planowanej inwestycji drogowej.
Przygotowane zmiany zakładają także, że na wojewodę (drogi krajowe) i na starostę (drogi powiatowe i gminne) spada obowiązek zawiadomienia właścicieli lub użytkowników wieczystych o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokument taki będzie musiał być wysłany na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Natomiast pozostałe strony będą zawiadamiane o inwestycji w drodze obwieszczeń wywieszonym odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi. Dodatkowo takie zawiadomienia będą musiały się znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.
Etap legislacyjny
Po drugim czytaniu w Sejmie