Przerachowanie opłat adiacenckich i odszkodowań za wywłaszczone grunty będzie dokonywane na podstawie wskaźników cen nieruchomości ustalonych dla poszczególnych województw i rodzajów terenów.
Przewiduje to ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. poz. 985), która wejdzie w życie 14 października 2015 r. Modyfikuje ona art. 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782; dalej: u.g.n.), który określa zasady waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie. Zgodnie z tym przepisem waloryzacja jest dokonywana przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez prezesa GUS w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Jednak mimo ustawowego obowiązku prezes GUS ani razu od chwili wprowadzenia regulacji, tj. od 1 stycznia 1998 r., nie ogłosił wskaźników zmian cen nieruchomości. Ustawa nie mówi bowiem, w jakich terminach miałby to zrobić. Art. 5 pozostał więc przepisem martwym. Obecnie ma więc zastosowanie art. 227 u.g.n. – przepis przejściowy przewidujący, że do czasu ogłoszenia przez prezesa GUS wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez ten organ.
Reklama
Nowelizacja ma na celu skończenie z tą fikcją. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 waloryzacja należności przewidzianych w ustawie będzie dokonywana z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości (RCiWN), z uwzględnieniem danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Rejestr ten prowadzą starostowie na podstawie par. 74 rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 542). Prezes GUS będzie musiał ogłaszać wskaźniki zmian cen nieruchomości w terminie czterech miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą, dla poszczególnych rodzajów nieruchomości oraz z podziałem na województwa. Ustawa nie określa jednak terminu początkowego, od którego obowiązek ten ma wykonywać. Jednocześnie zachowano też możliwość waloryzacji opartej na poziomie inflacji w sytuacji, gdy dla danego rodzaju nieruchomości nigdy nie ogłoszono wskaźnika zmian cen nieruchomości.
Nowelizacja doprecyzowuje też obowiązki rzeczoznawców majątkowych określone w art. 158 u.g.n. oraz skraca z trzech do dwóch miesięcy termin przekazywania wyciągów z operatów szacunkowych, a także wprowadza zmianę w sposobie przekazywania starostom tych wyciągów poprzez wprowadzenie obowiązku przesyłania ich w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.
Przykłady postępowań administracyjnych, w których będą stosowane znowelizowane wskaźniki