Rada Powiatu Sieradzkiego sprzeciwia się, aby niektóre miasta mogły przekształcić się w powiaty grodzkie. Takie uwagi wniosła do senackiego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy, który został wniesiony do Sejmu.

1 stycznia 1999 r. w wyniku wprowadzenia nowego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa status miast na prawach powiatu mogły otrzymać dawne stolice województw. Nie skorzystały z tego jednak Ciechanów, Piła i Sieradz. Obecnie obowiązujące przepisy nie stwarzają możliwości odwrócenia skutków takich decyzji, zmienia to jednak senacki projekt.
– Działania zmierzające do zmiany ładu administracyjnego funkcjonującego od kilkunastu lat nie są poparte konkretnymi badaniami w zakresie skutków społecznych, ekonomicznych i prawnych. Są niedopuszczalne i wskazują na kompletną ignorancję twórców projektu – uważa Henryk Waluda, przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego.
Dodaje, że przygotowywany po cichu projekt to zamach na samorządność lokalną, a jego stworzenie nie ma uzasadnienia merytorycznego.
– Jest to inicjatywa polityczna, która wpłynie negatywnie na rozwój powiatu sieradzkiego. Obecnie jest on silnym organizmem samorządowym, a podejmowane przez radę powiatu inicjatywy służą zarówno rozwojowi miasta, jak i pozostałych 10 gmin. Wyodrębnienie z jego struktur 42-tysięcznego miasta byłoby ekonomicznie katastrofalne – twierdzi Henryk Waluda.
Wtóruje mu Dariusz Olejnik, starosta powiatu sieradzkiego. – W ciągu ostatnich lat powiat poczynił ogromne inwestycje w infrastrukturę drogową, kulturalną, edukacyjną i społeczną w samym mieście Sieradzu. Skutkiem tego jest konieczność spłaty kredytów przez kolejne lata. W chwili wprowadzenia zmian zaproponowanych przez Senat powiat będzie pozbawiony dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu miasta. Doprowadzi to do bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej – wskazuje Olejnik.
66 miast działa na prawach powiatów , tj. mają status gminy miejskiej i równocześnie wykonują zadania powiatu (tzw. powiaty grodzkie)
314 tyle jest obecnie w Polsce powiatów ziemskich
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do marszałka Senatu