Od 2016 r. środki z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych będą dzielone przez ministra infrastruktury i rozwoju odpowiedzialnego za sprawy transportu.
Przewiduje to ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 789), która weszła w życie 26 czerwca 2015 r. Obecnie jest to zadanie ministra właściwego ds. administracji publicznej, którym jest szef resortu administracji i cyfryzacji. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513) do regulacji dotyczących kompetencji ministra ds. transportu, z których wynika, że jego zadaniem jest koordynacja działań na rzecz rozwoju sieci dróg lokalnych.
Ponadto zmiany mają na celu utrzymanie dotychczasowego mechanizmu wsparcia inwestycji na drogach gminnych i powiatowych po 2015 r., który oparty jest na Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, ustalonym uchwałą nr 174/2011 Rady Ministrów z 6 września 2011 r. Program ten, zaplanowany na lata 2012–2015, wygasa pod koniec obecnego roku. Do tego czasu ma zostać uchwalony nowy, który w dużej części będzie oparty na rozwiązaniach wypracowanych w ramach NPPDL, tj. na dotacjach celowych dla samorządów na przebudowę, budowę i remonty dróg lokalnych. Takie dofinansowanie jest niezbędne ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie większość z nich nie jest w stanie zwiększać swoich wydatków na drogi i konieczne jest dalsze wsparcie z budżetu państwa. Pomoc ta ma na celu rozwiązanie problemu kiepskiego stanu dróg publicznych powiatowych i gminnych (na ich niedoinwestowanie wskazywała m.in. Najwyższa Izba Kontroli w marcu 2014 r.). Sytuacja ta stanowi bowiem istotną barierę rozwoju lokalnych społeczności, obniża aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych, a także utrudnia dostęp do lokalnych centrów rozwoju. Wsparcie dla dróg ma zmierzać do intensyfikacji rozwoju spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej i powinno być ukierunkowane na drogi lokalne o kluczowym znaczeniu dla danej wspólnoty samorządowej.
Nowelizacja zawiera również przepis przejściowy, przewidujący, że środki z NPPDL na rok 2015 (w wysokości 1 mld zł) będą dzielone nadal przez ministra administracji i cyfryzacji, który dokona również rozliczenia i oceny działania tego programu w obecnej jego edycji. Wielkość wsparcia dla samorządów na kolejne lata zostanie ustalona w uchwale rządu w sprawie nowego programu dotyczącego dróg lokalnych.