Nie więcej niż 3 mln zł będą mogły otrzymać gmina lub powiat na budowę drogi. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Poddziałanie to jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w uboższych gminach. Dotyczy to tych, których dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie niższym niż średnia krajowa, a także tych, które wchodzą w skład powiatu i mają wskaźnik bezrobocia wyższy lub równy ze średnią w kraju.
Zdaniem resortu rolnictwa kryteria są mierzalne i transparentne. Dochód podatkowy jest publikowany przez Ministerstwo Finansów, natomiast informacje o bezrobociu podaje GUS.
– Wybór tych kryteriów wynikał z potrzeby wsparcia działań dotyczących włączenia społecznego i rozwoju obszarów ubogich – twierdzi resort rolnictwa.
Te samorządy otrzymają dodatkowe punkty, co zwiększy ich szanse na otrzymanie pieniędzy. – Wiadomo, że dla gmin biedniejszych to dobre kryterium, dla tych bogatych nie jest ono korzystne. Mogą więc one zgłaszać negatywne opinie do tej propozycji – komentuje Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP.
Większe szanse na uzyskanie dotacji będzie miała też gmina, która chce wybudować drogę prowadzącą do budynku użyteczności publicznej (urzędu, kościoła, szpitala, banku, restauracji, poczty itd.). Preferowane mają być także projekty polegające na łączeniu drogi o niższej kategorii z jezdniami z wyższą kategorią. Dodatkowe punkty będą też przyznawane ze względu na specyfikę regionu. Przykładowo w przypadku Dolnego Śląska korzystniej będą oceniane te projekty, które zakładają budowę jezdni w miejscowości, gdzie liczba przedsiębiorców jest niższa od średniej w województwie.
Pomoc będzie przyznawana w wysokości 63,63 proc. kosztów i nie będzie mogła przekroczyć 3 mln zł. Pozostałą kwotę (36,37 proc.) będą stanowiły środki własne wnioskodawcy.
Edward Trojanowski dodaje, że dzisiaj odbędzie się spotkanie komitetu monitorującego, na którym zostanie omówiony projekt rozporządzenia. – Jedno jest pewne. Funduszy na drogi lokalne jest niewiele. Średnio z PROW każda gmina będzie mogła na ten cel otrzymać zaledwie 200 tys. zł w ciągu 7 lat. Dlatego potrzebne są inne działania rządu, które zapewnią pieniądze na ten cel – uważa Edward Trojanowski.
Dla kogo pomoc
Wnioski o przyznanie funduszy może złożyć:
● gmina,
● związek międzygminny,
● powiat,
● związek powiatów.
Inwestycja może być realizowana w miejscowości należącej do:
● gminy wiejskiej,
● gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców,
● gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji