Wniosek o wydanie dokumentu pozwalającego na korzystanie z uprzywilejowanych miejsc postoju będzie można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Obecne brzmienie jego przepisów wskazuje, że wniosek o ten dokument powinien być składany do przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z uszczerbkiem na zdrowiu. To powoduje, że niepełnosprawni, którzy mieszkają poza gminą zameldowania lub w ogóle nie mają meldunku, nie mogą ubiegać się o kartę, choć spełniają pozostałe warunki do jej uzyskania.
Konieczność wprowadzenia zmian w przepisach zgłaszali do Ministerstwa Pracy niepełnosprawni oraz prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. W odpowiedzi na te postulaty resort postanowił przygotować nowelizację rozporządzenia. Wejdzie ona w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
– Będzie to na pewno duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych – uważa Bożena Zimoch, przewodnicząca PZON we Wrocławiu.
Dodaje jednak, że dowolny wybór miejsca złożenia wniosku może spowodować, że jedna osoba będzie mogła jednocześnie mieć kilka kart. System ich wydawania nie pokazuje, czy jest to pierwszy dokument danej osoby. Nie zawiera też informacji o tym, czy inny zespół wydał już kartę niepełnosprawnemu.
Projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadza też inne zmiany regulujące zasady wyrabiania karty parkingowej. Doprecyzowuje m.in., że wniosek o jej wydanie powinien być podpisany w obecności przewodniczącego zespołu lub innej, upoważnionej przez niego osoby. Ponadto uzupełniony został wzór wniosku, tak aby zawierał on oświadczenie potwierdzające aktualność i zgodność ze stanem faktycznym podanych w nim informacji. Co więcej, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym skorzystanie z możliwości upoważniania innej osoby do odbioru karty (osobiście trzeba tylko złożyć wniosek), w formularzu dodano specjalne miejsce, gdzie można podać jej dane.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w konsultacjach społecznych