Z 1304,10 zł do 1491,90 zł wzrośnie od przyszłego miesiąca kwota świadczenia dla osoby, która straciła pracę. Wyższe będzie też stypendium dla bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu lub stażu.

Nową wysokość zasiłku określa obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 2 maja 2023 r. (M.P. poz. 496). Zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 735) kwota tego świadczenia podlega waloryzacji od 1 czerwca na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji w poprzednim roku. Jej wysoki poziom przełożył się na prawie 15-proc. wzrost zasiłku. W efekcie jego podstawowa kwota będzie wynosić od następnego miesiąca 1491,90 zł przez pierwsze 90 dni jego pobierania oraz 1171,60 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa (teraz jest to 1024,10 zł). Zmianie ulegnie też wysokość zasiłku dla osoby bezrobotnej, która była zatrudniona krócej niż przez pięć lat. Przepisy ustawy przewidują, że takiej osobie przysługuje 80 proc. podstawowej kwoty zasiłku. To oznacza, że po czerwcowej waloryzacji należna jej pomoc finansowa przez pierwsze trzy miesiące będzie wynosić 1193,52 zł oraz 937,28 zł przez pozostałe miesiące. Natomiast osoba, która ma staż pracy powyżej 20 lat, może liczyć na 120 proc. kwoty zasiłku. To daje odpowiednio 1790,28 zł i 1405,91 zł.

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych skutkuje też zmianą wysokości innych świadczeń, które są powiązane z tym, ile wynosi, i są skierowane do osób szukających zatrudnienia. Jednym z nich jest stypendium, które jest przyznawane m.in. osobie studiującej podyplomowo, odbywającej staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe dorosłych. W zależności od tego, którym z tych instrumentów aktywizacji została objęta przez powiatowy urząd pracy, wypłacane jej stypendium wynosi od 20 proc. do 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Innym świadczeniem, które zostanie podniesione od czerwca, jest dodatek aktywizacyjny. Jest on przyznawany osobie, która w trakcie uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych znalazła zatrudnienie. Wspomniany dodatek stanowi do 50 proc. wysokości zasiłku. Maksymalnie połowę kwoty zasiłku wynosi też refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Jest ona wypłacana osobie bezrobotnej, która wychowuje co najmniej jedno dziecko, które nie skończyło 6 lat lub 18 lat, jeśli jest niepełnosprawne, i podjęła zatrudnienie albo odbywa staż lub szkolenie.

Ponadto wyższe wsparcie będzie przysługiwać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które uczestniczą w zajęciach w centrach integracji społecznej. Z tego tytułu należy im się świadczenie integracyjne, które wynosi 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku dla osoby bezrobotnej. ©℗