Po wyborach samorządowych wybrano nowego starostę, który w poprzedniej kadencji był w opozycji. Postanowił on zwolnić dyrektora szpitala powiązanego z poprzednią opcją polityczną. Czy za pretekst do rozwiązania umowy mogą posłużyć długi placówki?
Marcin Mazuryk doktor nauk prawnych, radca prawny, ekspert ds. administracji publicznej / Dziennik Gazeta Prawna
Tak, ale musi być zachowana właściwa procedura. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
W świetle art. 32 ust. 2 pkt 5 przywołanej ustawy do zadań zarządu należy zatrudnianie i zwalnianie podległych kierowników jednostek organizacyjnych, np. powiatowego urzędu pracy, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych oraz instytucji kultury.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego tworzy podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej albo jednostki budżetowej. Przy czym starosta odwołuje dyrektora szpitala po podjęciu uchwały przez zarząd powiatu oraz otrzymaniu stanowiska Rady Społecznej ZOZ. Rada ta jest organem inicjującym, doradczym oraz opiniującym dla starostwa powiatowego, gdy jest ono podmiotem tworzącym szpital oraz dla dyrektora szpitala. A zatem stanowisko Rady Społecznej ma jedynie charakter niewiążący, opiniodawczy. Podobnie gdy w szpitalu działają związki zawodowe, zarząd powiatu powinien zasięgnąć ich opinii.
Przyczyną podjęcia uchwały często bywa niespełnienie oczekiwań co do wyniku finansowego szpitala, tj. niemożność zbilansowania kosztów jego funkcjonowania w ramach wynegocjowanego kontraktu z NFZ, zdecydowanie rzadziej – polityczne ustalenia koalicyjne. Zdarza się również i tak, że przyczyną odwołania dyrektora szpitala są przypisywane mu zaniechania restrukturyzacyjne, które skutkują zwiększającym się zadłużeniem placówki samorządowej.