W Niedzielę Palmową pojechałam na Podlasie. Dzień był ładny, słońce świeciło, palmy kolorowe. Tylko jedno przygnębiające wrażenie: pełno śmieci w rowach. Butelki szklane i plastikowe, pudełka po papierosach, puszki po piwie. Wszystko, co można wyrzucić przez okno samochodu. Zieleń jeszcze nie ruszyła, wszystko to widać jak na dłoni. Nie pytam, dlaczego ludzie brudzą. Ale kto powinien posprzątać te pokłady śmieci? Teraz, wiosną jest najlepszy na to czas.
Za porządek na drodze oraz w pasie drogi odpowiada jej zarządca. To on zajmuje się zarówno utrzymaniem w dobrym stanie jezdni, jak i przydrożnych rowów, przepustów itp. Powinien to robić za pośrednictwem wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, którym płaci za usługi z własnego budżetu, czyli – w praktyce – z naszych podatków.
W Polsce mamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa i zarządza nimi Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność samorządową i za utrzymanie porządku na nich odpowiadają odpowiednie komórki organizacyjne (noszą one różne nazwy) w urzędach wojewódzkich, starostwach, urzędach gminy.
Uwaga! Definicję pasa drogowego znajdziemy w ustawie o drogach publicznych. To wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.
Podstawa prawna
Art. 4. ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.). Art. 2 ust. 2 a, art. 5 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).