1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jej zasadniczym celem jest przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji i rozwijanie rodzinnych form pieczy. Nowe przepisy przewidują m.in. powstanie rejestru pieczy zastępczej. Jakie informacje się w nim znajdą i jak ma on pomóc w tym, aby dzieci trafiały przede wszystkim do rodzin zastępczych, a nie placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Rejestr będzie prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego i będzie się składał z kilku wykazów dotyczących: dzieci umieszczanych w pieczy, kandydatów na rodziców zastępczych, osób z kwalifikacją (negatywną lub pozytywną) na rodzica zastępczego, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, instytucjonalnych form pieczy, osób usamodzielnianych.