35,67 zł miesięcznie będzie wynosić minimalna kwota kieszonkowego dla podopiecznego domu dziecka. Początkowo miało to być nie mniej niż 95,12 zł.

Tak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. poz. 1720). W przekazanym do konsultacji w lutym akcie prawnym resort rodziny zaproponował zmianę par. 18 dotyczącego kieszonkowego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Teraz przepisy wskazują, że kwota pieniężna do własnego dysponowania dla wychowanków powyżej 5. roku życia stanowi nie mniej niż 1 proc, ale nie więcej niż 8 proc. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej (1189 zł). Natomiast pierwotna propozycja zawarta w projekcie zakładała, że minimalna kwota kieszonkowego będzie wynosić 8 proc., a zatem wzrośnie z 11,89 zł do 95,12 zł (bez określania górnego limitu).

Jednak przeciwko takiej podwyżce protestował Związek Powiatów Polskich, który argumentował, że będzie to oznaczać wzrost wydatków samorządów na pokrycie kosztów wypłaty kieszonkowego. Dodatkowo nowe przepisy zostały tak sformułowane, że przekazanie pieniędzy byłoby obowiązkowe niezależnie od zachowania podopiecznego placówki. Okazuje się, że MRiPS uwzględnił zgłoszone zastrzeżenia, bo nowe brzmienie par. 18 projektu przewiduje, że kwota pieniężna do własnego dysponowania będzie wynosić minimum 3 proc. świadczenia, czyli 35,67 zł. Ponadto zasady określania wysokości kieszonkowego, które ma być dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, mają być zawarte w regulaminie placówki, a jego kwotę ustali dyrektor. Jednocześnie ministerstwo zmieniło datę wejścia w życie podwyżki kieszonkowego. Nie będzie to następny dzień po publikacji rozporządzenia, tylko pierwszy dzień miesiąca następujący po sześciu miesiącach od jego ogłoszenia. W ten sam sposób został przesunięty termin wejścia w życie innej zmiany zawartej w projekcie, która zobowiązuje placówki do zapewnienia pomieszczenia do wspólnego przygotowywania posiłków, mającego odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności.

Projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadza też nowy wzór wniosku, który jest składany do wojewody, o wydanie zezwolenia na utworzenie domu dziecka, tak aby uwzględniał on konieczność posiadania pozytywnej opinii rzecznika praw dziecka co do zasadności jej uruchomienia. W jego nowej wersji doprecyzowano przepisy przejściowe, zgodnie z którymi wnioski złożone po 1 lutego br. (gdy ten wymóg wszedł w życie) na dotychczasowym formularzu podlegają uzupełnieniu o wspomnianą opinię – na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez wojewodę. ©℗