Punkt wyjścia do odpowiedzi na zadane pytania stanowi prawo ochrony środowiska, a konkretnie przepisy zgrupowane w art. 403. prawa ochrony środowiska. I tak w ust. 2 tej regulacji wskazano, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 (kary nałożonych w związku z: negatywnym oddziaływaniem na środowisko, wycinką drzew i krzewów, składowaniem i magazynowaniem odpadów) stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Ponadto finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4–6.
Z kolei w ust. 4 postanowiono, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu z budżetu gminy lub budżetu powiatu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
Przy czym zgodnie z art. 403 ust. 5 zasady udzielania ww. dotacji celowej – obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania – określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.