Gminy i podmioty prywatne mogą poprawić wysłany już wniosek o dotację, jeśli zauważą jakiś błąd. Do jego skorygowania może też wezwać wojewoda.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) na jedno z pytań związanych z nową edycją programu „Maluch+” na lata 2022–2029. Wnioski o przyznanie pieniędzy na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych (oraz ich utrzymanie) można składać tylko przez internet. Gminy wypełniają w tym celu druk umieszczony w systemie teleinformatycznym Rejestr Żłobków, a powiaty, samorządy wojewódzkie i podmioty prywatne – formularz RKZ-6 na portalu Emp@tia.
Termin składania wniosków upływa 19 lutego i jak wyjaśnia resort, do tego czasu można je poprawiać. Jeśli jest to korekta własna, gmina powinna się skontaktować w tej sprawie z urzędem wojewódzkim, a wtedy w Rejestrze Żłobków zostanie udostępniony złożony wniosek, który będzie można skorygować. Pozostałe samorządy i podmioty prywatne zrobią to na Emp@tii, wybierając opcję wniosku „korekta własna”. Ubiegający się o dotację mogą też zostać wezwani przez wojewodę do poprawienia wniosku – informacja w tej sprawie zostanie im wysłana na podany w nim adres e-mailowy osoby upoważnionej do jego złożenia.
W związku z tym, że każda gmina otrzymała informację, ile pieniędzy i na ile miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów należy jej się z Malucha+ na podstawie algorytmu, pojawiły się pytania, czy może we wniosku wskazać większą ich liczbę. MRiPS tłumaczy, że samorząd może podać zarówno większą, jak i mniejszą liczbę miejsc opieki, które chciałby uruchomić, niż ta wyznaczona przez algorytm.
Co istotne, jeśli gmina zawnioskuje o wsparcie z programu, nie oznacza to, że nie może tego zrobić prywatny podmiot z jej terenu. To, czy uzyska dofinansowanie, będzie zależało od tego, ile gmin złoży wnioski (mają one pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji) i czy w programie pozostaną wolne środki, które będzie można podzielić między podmioty prywatne.
MRiPS zwraca też uwagę na to, że zgodnie z zasadami nowej odsłony programu „Maluch+” dofinansowanie jest przyznawane łącznie na utworzenie miejsc opieki i pokrycie bieżących kosztów ich utrzymania (przez 36 miesięcy). Nie można więc starać się tylko o wsparcie na uruchomienie nowych miejsc albo wyłącznie o pieniądze na ich funkcjonowanie. Nie można też otrzymać dotacji na te, które powstały w poprzednich latach dzięki wcześniejszym edycjom programu. Dofinansowanie może być natomiast przyznane na zwiększenie miejsc w istniejących placówkach – w porównaniu do liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów w dniu ogłoszenia programu, czyli 19 stycznia.
Inna kwestia, która budzi wątpliwości, dotyczy warunków obowiązujących przy korzystaniu z dotacji na bieżące utrzymanie utworzonych miejsc opieki. MRiPS wskazuje, że w przypadku samorządów wymogiem jest zapewnienie ich funkcjonowania przez 36 miesięcy w taki sposób, że co najmniej 80 proc. tych miejsc jest obsadzonych, tj. placówka ma podpisane umowy z rodzicami na ich zajęcie. Przy weryfikowaniu spełniania tego warunku będzie uwzględniana średnia z 12 miesięcy, a potem z 24 miesięcy.
Podmioty prywatne będą musiały przestrzegać trzech wymogów. Pierwszym z nich jest obniżenie opłaty ponoszonej przez rodzica o kwotę uzyskanego dofinansowania, drugim, aby ta należność przez 36 miesięcy nie przekraczała 120 proc. średniej ogólnopolskiej opłaty żłobkowej (MRiPS będzie co pół roku publikowało wysokość tego limitu), a trzecim zapełnienie 80 proc. miejsc przez ten okres. Dodatkowo podmioty prywatne będą zobligowane do tego, aby po upłynięciu 36 miesięcy zachować utworzone miejsca przez kolejne trzy lata.