Tak wynika z informacji uzyskanych w pośredniakach przez DGP na temat obowiązującego od lipca br. nowego instrumentu aktywizacji zawodowej, przewidzianego w art. 57a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem domy pomocy społecznej (DPS) oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, mogą otrzymać refundację całości lub części kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Wsparcie przysługuje przez 12 miesięcy, do wysokości najniższej pensji.
Okazuje się, że na razie ten, wydawałoby się atrakcyjny, instrument aktywizacji nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Przykładowo w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Toruniu, we Wrocławiu i w Opolu od momentu jego wejścia w życie nie zgłosił się żaden DPS lub jednostka pieczy zastępczej. Jeden wniosek trafił do pośredniaka w Olsztynie.