W pytaniu pojawiła się kwestia realizacji zadań przez gminę, w tym związanych z naprawą dróg gminnych. Oczywiście z punktu widzenia zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego wspomniane zadanie jest przypisane właśnie jej. Świadczy o tym art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Z tego przepisu wynika bowiem, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Wymaga jednak podkreślenia, że wymienione obowiązki ustawowe co do zasady powinny być finansowane z własnych środków budżetowych (potocznie nazywanych środkami nieznaczonymi).
Nie zawsze natomiast gmina ma pełną dowolność w korzystaniu z tych środków, które pozyskuje z przeznaczeniem na realizację określonego celu. I tak jest właśnie w przypadku pieniędzy na obsługę zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego.