Jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmować inicjatywy w zakresie udzielania dotacji, o ile spełnione zostaną wymagane przez przepisy wymogi. Dotyczy to m.in. dotacji udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, a taką jest wspomniane w pytaniu stowarzyszenie. Zadanie, które ma być wsparte dotacją celową, zostało wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego będącego formą budżetu partycypacyjnego. Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w tym głosowaniu zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Co więcej, rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

Decyzja o dotacji należy do rady