W prawie administracyjnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym są związane z osobą, dla której zostały ustanowione. Zasadniczo są one nieprzenoszalne. Przepisy prawa przewidują jednak wyjątki. Jeden z nich został zawarty w art. 40 prawa budowlanego (dalej: p.b.) i umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Istota pozwolenia