Trzymiesięczny staż pracy w jednostce zajmującej się osobami z zaburzeniami psychicznymi będzie wystarczający do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Teraz wymagane jest półroczne doświadczenie.

Taką zmianę dotyczącą kwalifikacji zawodowych osób zapewniających wsparcie osobom niepełnosprawnym zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia ministra polityki społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. poz. 1598 ze zm.). Zmodyfikowana będzie również lista instytucji, w której osoba świadcząca usługi zdobywała wymagane doświadczenie zawodowe. Teraz znajdują się na niej m.in. szpital psychiatryczny, ośrodek terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczy oraz zakład rehabilitacji. Ten ostatni zostanie wykreślony (ponieważ takich jednostek jest bardzo mało), a zamiast niego dopisany zostanie warsztat terapii zajęciowej.
Projekt przewiduje również zmianę tabeli określającej przedziały dochodowe, na podstawie których ustalana jest wysokość opłaty za specjalistyczne usługi. Co do zasady cenę za jedną godzinę ustala ośrodek pomocy społecznej (OPS), biorąc pod uwagę analizę kosztów ich realizacji. Może ona też wynikać z umowy zawartej z podmiotem, którego opiekunki będą zajmować się podopiecznymi OPS. Natomiast rozporządzenie wskazuje, jaki procent kosztu usługi będzie stanowić opłata, co jest uzależnione od wysokości dochodu: osoby niepełnosprawnej samotnie gospodarującej lub w przeliczeniu na członka rodziny. I tak, jeśli dochód nie przekracza kryterium obowiązującego w pomocy społecznej, to świadczenie specjalistycznych usług jest bezpłatne. Gdy dochód wynosi między 100 proc. a 132,5 proc. progu, to należność wynosi 1,5 proc. stawki godzinowej dla osoby samotnej oraz 3,5 proc. w przypadku rodziny. W przedziale 265–275 proc. odpłatność stanowi odpowiednio 30 proc. oraz 40 proc. kosztu jednej godziny usług, a jeśli dochód przekracza 330 proc., to w obu przypadkach opłata wynosi 100 proc. Projekt zakłada zaś zmniejszenie liczby przedziałów dochodowych w taki sposób, że przykładowo opłata stanowiąca 1,5 proc. lub 3,5 proc. stawki godzinowej będzie obowiązywać przy dochodzie między 100 proc. a 220 proc. kryterium, a konieczność wnoszenia pełnej należności pojawi się dopiero przy dochodzie przekraczającym 600 proc. progu. Wprowadzenie tych zmian będzie oznaczać, że wiele osób objętych specjalistycznymi usługami mniej za nie zapłaci.
Ponadto projekt rozszerza katalog przesłanek, których występowanie skutkuje tym, że osoba z zaburzeniami psychicznymi może być częściowo lub w całości zwolniona z wnoszenia opłaty. Teraz jest to możliwe m.in. wtedy, gdy ponoszona jest opłata za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej lub gdy z usług opiekuńczych (zwykłych lub specjalistycznych) korzysta więcej niż jedna osoba w rodzinie. Dzięki nowelizacji takie zwolnienie będzie można uzyskać także wtedy, kiedy ponoszone są zwiększone wydatki na leki, leczenie, rehabilitację własną lub członka rodziny.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia