Nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach zakończyła spór w tym zakresie. Odpady zielone, wielkogabarytowe, budowlane czy zużyte opony mogą być limitowane. Jak? Ustali to rada.

Jędrzej Klatka, radca prawny:

Chodzi zarówno o odpady odbierane „u źródła”, czyli od mieszkańca, jak i przyjmowane przez PSZOK-i.
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi była dopuszczalność limitowania ilości odpadów odbieranych w ramach opłaty śmieciowej. Taki stan prawny obowiązywał do 31 stycznia 2015 r., ponieważ ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) nie regulowała tej kwestii.
21 grudnia 2012 r. wojewoda kujawsko-pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym uznał, że wykonując delegację z art. 6r ust. 3, rada gminy musi określić ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a jeżeli jest odbierana każda ilość odpadów, to w uchwale należy to wyraźnie określić. Z tego rozstrzygnięcia pośrednio wynikało, że rada miasta może wybrać, czy wprowadzi limity, czy odbierze wszystkie odpady.
Z kolei wojewoda lubelski w rozstrzygnięciach nadzorczych z 29 stycznia 2013 r., 1 lutego 2013 r. i 8 listopada 2013 r. stwierdzał, że art. 6r ust. 3 upoważnia do określenia limitu odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, ale limitowanie odpadów zbieranych w PSZOK (punktach selektywnej zbiorki odpadów komunalnych) jest niedopuszczalne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu 30 lipca 2013 r. rozstrzygnął te wątpliwości, orzekając, że art. 6r ust. 3 nie upoważnia rady gminy do limitowania ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Opinie prawników o tym wyroku były rozbieżne. Poparł go Maciej Kiełbus („Wspólnota” z 23 listopada 2013 r. nr 24), a skrytykował Mariusz Filipek („Forum Samorządowe” z 2013 r. nr 10).
Zgodnie z nowym art. 6r ust. 2d, który wszedł w życie 1 lutego 2015 r., co do zasady, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania odpadów przez gminę w inny sposób.
Na podstawie art. 6r ust. 3a wyjątkowo dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 lutego 2015 r. rada gminy może ograniczyć ilość odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – zarówno odbieranych od mieszkańca, jak i przyjmowanych przez PSZOK-i. Odebranie odpadów w ilościach przekraczających limit jest możliwe jako dodatkowa usługa, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 4. Pozostałe odpady muszą być odbierane bez ograniczeń.
WAŻNE
Odebranie odpadów w ilościach przekraczających limit jest możliwe jako dodatkowa usługa, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale. Pozostałe odpady muszą być odbierane bez ograniczeń