Sejmiki województw muszą uchwalić plany gospodarki odpadami do 30 czerwca 2016 r. Wytyczne dotyczące jego utworzenia są zawarte w projekcie rozporządzenia ministra środowiska w sprawie sposobu o formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Proponowane przepisy określają etapy opracowania planu. Pierwszym jest wybór zespołu, który stworzy projekt. Musi się on składać z osób, które posiadają doświadczenie z planowania strategicznego oraz wiedzę na temat istniejących systemów gospodarki odpadami.
Drugim etapem jest ocena realizacji obowiązującego planu. Trzecim – zebranie podstawowych informacji, które charakteryzują dany obszar, np. rodzaje działalności w ramach której wytwarzane są śmieci. Kolejnymi etapami są: określenie obecnego stanu gospodarki odpadami oraz ustalenie przewidywalnych zmian czynników z nią związanych. Następnie zespół powinien wybrać strategię – po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Potem trzeba będzie ustalić długoterminowy program strategiczny (obejmujący co najmniej 12 lat) oraz ustalić krótkoterminowy plan działań (zaplanowany na 6 lat). Sejmik województwa jest również zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji. Ostatni etap to uchwalenie planu.
Załącznikiem do niego ma być plan inwestycyjny. Ma określać infrastrukturę, jaka będzie potrzebna do utylizacji śmieci, czyli musi wymieniać planowane inwestycje wraz z oszacowaniem ich kosztów oraz wskazywać źródła finansowania. Musi być też w nim zawarty harmonogram realizacji tych prac. Tylko te przedsięwzięcia, które się znajdą w planie, będą mogły być sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami m.in. przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa zarząd będzie obowiązany go przekazać do zaopiniowania ministrowi środowiska. Z kolei projekt planu inwestycyjnego będzie podlegał uzgodnieniom z resortem.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji