dr Jan Kowalczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Główną formą ochrony zabytków nieruchomych [ramka 1] jest wpis do rejestru zabytków prowadzonego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wpis taki nie tylko ogranicza prawo własności przysługujące właścicielom nieruchomości, lecz także nakłada na nich wiele obowiązków. Nie dziwi więc, że wielu właścicieli zabytkowych budynków stara się o ich wykreślenie z tego rejestru.

Ramka 1