Od 21 września gminy przyjmują wnioski od osób, które swoje domy lub mieszkania ogrzewają opałem innym niż węgiel. Wymagany do tego wzór wniosku określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 20 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1974), które zaczęło obowiązywać od 21 września, choć wprowadzająca nowy dodatek ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) weszła w życie dzień wcześniej. Analogicznie było w przypadku dodatku węglowego – tu również przepisy wykonawcze pojawiły się z opóźnieniem.

Wniosek o dodatek grzewczy

Wniosek o nowy dodatek grzewczy składa się z dwóch części. W pierwszej z nich trzeba podać podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy, osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, rodzaju źródła ciepła oraz paliwa służącego do jego zasilania. Z kolei jego druga część to oświadczenia, w których ubiegający się o dodatek grzewczy wskazuje m.in., że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą i aktualne oraz że gospodarstwo domowe nie korzystało z dodatku węglowego ani nie został złożony wniosek o wypłacenie tego świadczenia. W przypadku tego ostatniego oświadczenia pojawiły się jednak wątpliwości, jak należy je rozumieć.
– Jest ono dość kuriozalne, bo samo złożenie wniosku jest czynnością techniczną, osoba może składać wnioski na dowolne świadczenia, a także je wycofywać – mówi Adam Ochmański, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
Zwraca uwagę, że przepisach ustawy z 15 września br. nie ma mowy o tym, że złożenie wniosku o dodatek węglowy wyklucza możliwość uzyskania drugiego. Jej art. 24 ust. 7 stanowi jedynie, że dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o przyznanie dodatku węglowego. Dlatego kluczowe jest tutaj sięgnięcie do znowelizowanego brzmienia ustawy z 15 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692), a dokładnie jej art. 2 ust. 3a i 3b. Zgodnie z nimi, jeśli pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, należy się jeden dodatek węglowy dla nich wszystkich. Gdy zaś wniosek o dodatek węglowy złożyło więcej niż jedno gospodarstwo mające ten sam adres, pieniądze są wypłacane temu, które zrobiło to jako pierwsze, a pozostałe formularze są pozostawiane bez rozpoznania. W efekcie, skoro pod jednym adresem jest kilka gospodarstw domowych i jedno z nich otrzyma dodatek węglowy, to oznacza, że otrzymały je wszystkie, a więc zostały objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem i te pozostałe nie są uprawnione do drugiego dodatku grzewczego.
– W praktyce mamy do czynienia z zasadą jeden adres – jeden dodatek, niezależnie od tego, czy jest węglowy czy na inny rodzaj opału – wyjaśnia Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Ile wynosi dodatek grzewczy

3000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy pelletem lub biomasą
1000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy drewnem
2000 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy olejem opałowym
500 zł wynosi dodatek dla osób ogrzewających domy skroplonym gazem LPG