14 września 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało na stronie RCL rządowy projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. To ważna informacja dla gospodarstw domowych starających się o dodatek na źródła ciepła inne niż węgiel (dodatek węglowy). Złożenie wniosku w gminie jest niezbędne, aby otrzymać dopłaty do pelletu, gazu LPG, drewna, czy oleju opałowego. Opublikowany do rozporządzenia wzór wniosku dostępny jest też do pobrania jako oddzielny załącznik. Ważne:

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, po przyjęciu jej 15 września 2022 r. przez sejm trafi teraz do podpisu prezydenta. Wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy - przy założeniu, że takie źródło zostanie wcześniej zgłoszone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel

Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na pellet drzewny
 • lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

W przypadku głównego źródła ciepła na:

 • drewno kawałkowe dodatek wynosi - 1 tys. zł,
 • dla ogrzewania na LPG wynosi - 500 zł,
 • a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych

Wnioski o dodatek należy składać do samorządu właściwego według miejsca zamieszkania. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Ważne. Wniosek można składać do gmin dopiero po wejściu w życie ustawy z 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych – jeden dla wszystkich gmin w Polsce

Według ministerstwa klimatu i środowiska przygotowanie jednakowego wzoru wniosku dla wszystkich gmin w Polsce ma przyczynić się do odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidulanych uchwał przez rady gmin. Ma też przyspieszyć proces uruchomienia systemu wypłat dodatku dla gospodarstw domowych. Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Wzór wniosku o dodatek

pdf icon Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych na źródła ciepła inne niż węgiel
pobierz plik

Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych - jak wypełnić

Poza danymi wnioskodawcy i wskazaniem numeru konta, koniecznym jest podanie gminie informacji na temat wielkości gospodarstwa domowego, czyli ilości i danych domowników. Poza podanie również źródeł ciepła (typu pieca) oraz samego paliwa - gmina poprosi o złożenie stosownych oświadczeń, przy czym wnioskodawca musi pamiętać o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Adresem miejsca zamieszkania który jest wymagany we wniosku jest adresem gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane we wniosku.

Wniosek należy wypełniać wielkimi literami a pola wyboru można zaznaczać X lub V.

We wniosku w części dotyczącej ilości i danych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy zamieszczono dla wyjaśnienia i ułatwienia definicję gospodarstwa domowego.

Ustawodawca wskazuje, że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

We wniosku należy wprowadzić dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego – zgodnie z wskazaną liczbą. W przypadku, gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Ważne. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek jednej z wymienionych we wniosku osób.

Kłopotliwa wydawać się może część dotycząca głównego źródła ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Jest nim zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - CEEB, jedno z następujących źródeł:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • piec kaflowy na paliwo stałe.
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Ten punkt należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, kotła na gaz skroplony LPG albo kotła na olej opałowy. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 • kocioł olejowy. Ten punkt należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, kotła na gaz skroplony LPG albo kotła na olej opałowy. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków

W przypadku rodzaju wykorzystywanego paliwa do wyboru jest:

 • pelet drzewny;
 • drewno kawałkowe;
 • inny rodzaj biomasy (podać jaki);
 • gaz skroplony LPG. Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
 • olej opałowy.