Kwestie dotyczące realizacji budżetów obywatelskich, jako szczególnej formy konsultacji społecznych, uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Co do zasady ich tworzenie jest dla samorządów dobrowolne. Wyjątkiem są miasta na prawach powiatu, które mają obowiązek przeznaczyć na nie co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu.

Zwycięskie projekty w większości jesienią